Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বুধবার ২6 নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
তৃণমূল সংসদ তাতাল কালো ছাতা বিক্ষোভে ।। ট্রেন থেকে ধাক্কা! মৃত ৩ শিশু-সহ ৫ ।। সারদা: আজ ই ডি-র জেরার মুখে শুভাপ্রসন্ন ।। বন্দুক নিয়ে ছাত্র স্কুলে, কাটোয়ায় ক্ষোভ অভিভাবকদের ।। রোজভ্যালির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকবে, জানাল হাইকোর্ট ।। সরকারি জমি কাজে না লাগলে বাসিন্দাদেরই পাট্টা: মুখ্যমন্ত্রী ।। প্রবল শীতেও কাশ্মীরে ৭০শতাংশ--২ রাজ্যেই পরিবর্তনের ঝোঁক? ।। ইন্দিরা-আমল: প্রণবের কলমে--দেবারুণ রায় ।। নওয়াজের সঙ্গে কথা? মোদি কাঠমান্ডুতে ।। নজর রাখতে কুণালের সেলে দিন-রাত আলো, সি সি টিভি ।। বাউন্সার মাথায়! কোমায় হিউজ ।। ৫ বছরের রেকর্ড: ১৫C নভেম্বরেই!
খেলা

বাউন্সার মাথায়! কোমায় হিউজ

স্লেজিং ক্যান্সার, মাঠেই ব্যবস্হা চাই

‘কোচ জানত, ফুটবলাররা কথা বলছে’! বাকি তিন অ্যাওয়ে ম্যাচে থাকবেন সৌরভ

লাল কার্ড রাৎসিমার ২ জনকে, সুভাষকেও!

দাবি, পুরো রিপোর্ট, ক্রিকেটারদের নাম জানানো হোক

খেলা অসম্ভব ক্লার্কের, মত ডাক্তারদের

সুভাষকে সুযোগ দেওয়া উচিত, বলছেন আর্মান্দো

বালোতেলি-বিতর্ক সঙ্গী

৬ শিকার, ৫৬ রান, দুরম্ত ঋদ্ধিমান

ব্রাজিল-কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে

কানেরিয়ার আবেদন নাকচ

আমিও গর্বিত মেসির রেকর্ডে: রোনাল্ডিনহো

জোড়া শতরান

কর্ণাটক চ্যাম্পিয়ন

পেলে আবার হাসপাতালে

আমাকে, সুভাষকে আটকাতে এ সব ফন্দি: সুব্রত

6-0, 5-1

¿öÂËùò Î÷¿ü¯ ÷ñÅõþ ›¶¿îÂËú±ñ, ÎäÂù¿ü ô±ý×ò±Ëù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

õ±¿üÇËù±ò±-2 ÎäÂù¿ü-2

•õÅüËßÂîÂü, ý׿òËûþ™¦±— •õþɱ¿÷Ëõþæ, Îé±Ëõþü—

›¶¿îÂËú±ñ Û÷ò ÷ñÅõþý× ýûþ¯ ðÅ’õåõþ Õ±Ëá ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý׿òËûþ™¦±õþ Îá±Ëù ÎýËõþ ÎäÂù¿ü-ü÷ïÇßÂõþ± ÎßÂÒËð¿åËùò, Îõþô±¿õþõþ ¿üX±˙L ক্ষÂÅt ýËûþ¼ Ûõ±õþ Îõþô±¿õþõþ ¿üX±™L ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ üÅËû±á Îòý×¼ ¿ßÂc, ðúæËò 53 ¿÷¿òé ÎÃàËù, ÎÂóò±¿ŒÂ ¿ðËûþÝ, õ±¿üÇËù±ò±õþ ÷±ËêÂ, õ±¿üÇËù±ò±Ëß ¿æîÂËî ò±-¿ðËûþ, ¿÷ëÂ׿òÃà Îáù ÎäÂù¿ü, ü‚ÂËŠ, ›¶¿îÂ:±ûþ¼ õ±¿üÇËù±ò± ðÅ’õåõþ Õ±Ëá Ûý× ÷±ËêÂý× Ûö±Ëõ ÎýËõþ¿åù ý×Ké±Ëõþõþ ß±Ëå, ›¶Ëûþ±æòÏûþ ðÅ’Ëá±Ëùõþ õÉõñ±Ëò ò± ¿æîÂËî ÎÂóËõþ¼ ¿ßÂc, Ûõ±õþ üÅËû±á ÛËü¿åù Î÷¿üõþ ß±Ëå¼ ›¶Ëûþ±æËòõþ ÷ÅýÓËîÂÇ Âó±õþËùò ò± Õ±õ±õþݯ ðúæò ýËûþ û±Ýûþ±õþ ÂóõþÝ õþɱ¿÷Ëõþæ Õ÷ò Îá±ù ¿ðËù ¿ZîÂÏûþ±ËñÇ 18 áËæõþ õË‘õþ ÎöÂîÂõþ ðúæòý× ï±ßÂËõò, ¦¤±ö±¿õ߯ ý×Ké±ËõþõþÝ ¿åù, Φ§ý×ë±õþËß õÅüËßÂîÂËüõþ ò±éÂËß ù±ù ß±ëÂÇ ÎðÃà±Ëò±õþ Âóõþ¼ Û¿ðòÝ ÛßÂý×¼ ÎäÂù¿ü Õ±õþÝ ðÔìÂÿ›¶¿îÂ:¼ Õ±õþ, õ±¿üÇËù±ò± üÅËû±á ÎÂóËûþÝ õÉïǼ äÅÂ¥¤Ëß ÷ɱËäÂõþ &QÂóÓíÇ ÷ÅýÓîÂÇ&Ëù±–

35 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ õ±¿üÇËù±ò± Îá±ù ßÂËõþ¯ ßÂòDZõþ ÎïËß Î^±áõ±õþ ÎýËë ձùËöÂü ÎÂóËùò¼ ¿ðËùò ßÅÂËûþòß±ËßÂ, õË‘õþ õÒ±¿ðËß¼ ðÅ-Âó± ÎðÌËëÂÿ ßÅÂËûþòß± Û÷ò æ±ûþá±ûþ, ÎäÂù¿ü ¿ëÂËôÂ`±õþõþ± ö±õËùò ßÅÂËûþòß± úé ÎòËõò Îá±Ëùý×¼ õþ±ÃàËùò õÒ± Âó±Ëûþ, õË‘ ôÂұ߱ûþ õÅüËßÂîÂü, õÒ± Âó±Ëûþ æ±Ëù, 1-0¼

37 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ Îé¿õþ Îë±õ±Ëùò¯ õù ß±å±ß±¿åÝ Îòý×, ßÂðûÇö±Ëõ ýÒ±éÅ ¿ðËûþ ÷±õþËùò ü±òËäÂæËß¼ ›¶ï÷ ÂóËõÇ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý±î ¿ðËûþ Î÷Ëõþ¿åËùò, Ûõ±õþ ýÒ±éż Îõþô±¿õþõþ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ ¿åù ò±¼ 2008 ô±ý×ò±Ëù é±ý×Ëõªß±Ëõþ ûÃàò ÎÂóò±¿ŒÂ ¿òËî ¿áËûþ¿åËùò Îé¿õþ, Îá±ù ßÂõþËùý× C¿ô ÎäÂù¿üõþ¼ Âó± ¿ÂóåËù ¿áËûþ¿åù¼ Ûõ±õþ ýÒ±éů Õ›¶Ëûþ±æòÏûþ, Õ¿ñò±ûþËßÂõþ ক্ষÂ÷±ýÏò ÕÂóõþ±ñ¼ 2006 ¿õ«ß±Âó ô±ý×ò±Ëù ¿æð±ò îÂõÅ ›¶Ëõþ±¿äÂî ¿åËùò¯

44 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ Îá±ù ßÂõþ±ò¯ õË‘õþ ÝÂóËõþ ÎÂóËùò õù, ÛËá±Ëùò Îü±æ±¼ îÂÒ±õþ ¿ðËß òæõþ üõ±õþ, Âó±ü Îõ¿õþËûþ Ûù ý׿òËûþ™¦±õþ æòÉ,þ 2-0¯

45 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ Îá±ù Ãà±ûþ¯ ùɱ¥ó±ëÂÇ Õ±õ±õþݼ õù Îõõþ ßÂËõþ ¿ðËùò õþɱ¿÷ËõþæËß¼ ¿î¿ò õª±¿æËùõþ, üäÂõþ±äÂõþ Îõ±ç± û±ûþ ò±¼ ¿ßÂc ß±Ëæõþ ü÷ûþ, Îáù¼ Õ±&ûþ±ò ö±ùËðËüõþ ÷±ï±õþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ, Õ¿õßÂù Î÷¿ü, 2-1¯

49 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ ÎÂóò±¿ŒÂ Âó±ûþ¯ Î÷¿üõþ üË/ Ýûþ±ò-éÅÂ, ô±Ëõªá±üËß õË‘ ô±ëÂ×ù Î^±áõ±õþ¼ ¿ßÂc, Î÷¿ü Ûö±Ëõý× ÎÂóò±¿ŒÂ ÎïËß Îá±Ëùõþ üÅËû±áÝ ý±õþ±ò¯ Õ±õ±õþ õ±Ëõþ¯ Õ±é ÷ɱËä ÎäÂù¿üõþ ¿õËX Îá±ù Îòý×, Õú¿òüË‚Âî õ±¿üÇËù±ò±õþ¯

82 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ ÎÂó±ˆÂ ÃàÅÒæËùò¯ õË‘õþ ÷±ï± ÎïËß õÒ± Âó±Ëûþõþ úéÂ, ÎäÂËßÂõþ õ±ëÂÿ±Ëò± ý±î åÅÒËûþ ÎÂó±ËˆÂ ÎùËá ÎôÂõþî¼ õ±¿üÇËù±ò±õþ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ Õ±ú±Ý ÷±ï± ÃàÅÒËëÂÿ ÷õþù ðÅ-÷ɱä ¿÷¿ùËûþ õ±õþ Õ±õþ ÎÂó±ËˆÂýׯ

92 ¿÷¿òéÂ: ÷ëÂÿ±õþ ÝÂóõþ ÃàÒ±ëÂÿ±õþ Ɐ Ûß± Ûß± õù ¿òËûþ õ±¿üÇËù±ò±õþ ÕËñÇ ¿áËûþ Îé±Ëõþü ñËõþ õþ±ÃàËùò ßÂɱ¥ó òÅÉ-Îî Îá±Ëùõþ ñ±õþ±¯ ¿÷ëÂ׿òËÃà ÎäÂù¿üõþ ü±÷Ëò Î÷±¿õþòËý±·

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited