Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৮ শ্রাবণ ১৪২১ শুক্রবার ২৫ জুলাই ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
শিশুকে গণধর্ষণ! তান্ত্রিক মরল গণপিটুনিতে ।। ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে ছাত্রীকে অ্যাসিড ছুঁড়ে পলাতক যুবক ।। সারদায় আমিই প্রতারিত: ই ডি-কে বললেন মিঠুন ।। ই সি এলের চুনীলাল সাসপেন্ড হতেই গ্রেপ্তার ।। পাক-বধূ বলে সানিয়াকে অপমান বি জে পি-র! ।। বিদেশি পুঁজি বাড়ল, বিমা বিল এবার? ।। শপথ নিয়ে কেশরীনাথ: মমতার সঙ্গে সঙঘাত নয় ।। কুমোরটুলিতে মশাসুরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুরসভা ।। এবার আফ্রিকায়! বিমান ধ্বংস ১১৬ আরোহী নিয়ে ।। পূজার খোঁজে ভিন রাজ্যে হানা পুলিসের ।। উত্তম-সুচিত্রা চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দনে ।। দুটি ফিল্মসিটি হবে রাজ্যে: মুখ্যমন্ত্রী
খেলা

ঢোকার মুখে মার্শাল স্মৃতি! মাঠজুড়ে ওয়ার্ন

অফিসিয়াল সঙে, উল্টো ভারতের পতাকা!

বিলেতের ডায়েরি

পরিকল্পনামাফিক দল: ব্যারেটো

৭ গোলে শুরু করলেন ভ্যান গাল

সবুজ উইকেট তৃতীয় টেস্টেও

ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন সঞ্জিতা

ট্রায়ালে এলেন ফেলেইরো, বাগানের কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী

কলঙ্কিত ভারত, ডোপে ধরা পড়লেন প্যারা-পাওয়ারলিফটার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

রাহানে আর ধোনির প্রশংসা লক্ষ্মণের মুখে

বার্সার নেতা? স্বপ্ন: ইনিয়েস্তা

প্রত্যাহার মো ফারার

জয়বর্ধনেকে থামানো যাচ্ছে না

জয়ী ভারত ‘এ’

জোসেফের হ্যাটট্রিক

¿öÂËùò Î÷¿ü¯ ÷ñÅõþ ›¶¿îÂËú±ñ, ÎäÂù¿ü ô±ý×ò±Ëù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

õ±¿üÇËù±ò±-2 ÎäÂù¿ü-2

•õÅüËßÂîÂü, ý׿òËûþ™¦±— •õþɱ¿÷Ëõþæ, Îé±Ëõþü—

›¶¿îÂËú±ñ Û÷ò ÷ñÅõþý× ýûþ¯ ðÅ’õåõþ Õ±Ëá ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý׿òËûþ™¦±õþ Îá±Ëù ÎýËõþ ÎäÂù¿ü-ü÷ïÇßÂõþ± ÎßÂÒËð¿åËùò, Îõþô±¿õþõþ ¿üX±˙L ক্ষÂÅt ýËûþ¼ Ûõ±õþ Îõþô±¿õþõþ ¿üX±™L ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ üÅËû±á Îòý×¼ ¿ßÂc, ðúæËò 53 ¿÷¿òé ÎÃàËù, ÎÂóò±¿ŒÂ ¿ðËûþÝ, õ±¿üÇËù±ò±õþ ÷±ËêÂ, õ±¿üÇËù±ò±Ëß ¿æîÂËî ò±-¿ðËûþ, ¿÷ëÂ׿òÃà Îáù ÎäÂù¿ü, ü‚ÂËŠ, ›¶¿îÂ:±ûþ¼ õ±¿üÇËù±ò± ðÅ’õåõþ Õ±Ëá Ûý× ÷±ËêÂý× Ûö±Ëõ ÎýËõþ¿åù ý×Ké±Ëõþõþ ß±Ëå, ›¶Ëûþ±æòÏûþ ðÅ’Ëá±Ëùõþ õÉõñ±Ëò ò± ¿æîÂËî ÎÂóËõþ¼ ¿ßÂc, Ûõ±õþ üÅËû±á ÛËü¿åù Î÷¿üõþ ß±Ëå¼ ›¶Ëûþ±æËòõþ ÷ÅýÓËîÂÇ Âó±õþËùò ò± Õ±õ±õþݯ ðúæò ýËûþ û±Ýûþ±õþ ÂóõþÝ õþɱ¿÷Ëõþæ Õ÷ò Îá±ù ¿ðËù ¿ZîÂÏûþ±ËñÇ 18 áËæõþ õË‘õþ ÎöÂîÂõþ ðúæòý× ï±ßÂËõò, ¦¤±ö±¿õ߯ ý×Ké±ËõþõþÝ ¿åù, Φ§ý×ë±õþËß õÅüËßÂîÂËüõþ ò±éÂËß ù±ù ß±ëÂÇ ÎðÃà±Ëò±õþ Âóõþ¼ Û¿ðòÝ ÛßÂý×¼ ÎäÂù¿ü Õ±õþÝ ðÔìÂÿ›¶¿îÂ:¼ Õ±õþ, õ±¿üÇËù±ò± üÅËû±á ÎÂóËûþÝ õÉïǼ äÅÂ¥¤Ëß ÷ɱËäÂõþ &QÂóÓíÇ ÷ÅýÓîÂÇ&Ëù±–

35 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ õ±¿üÇËù±ò± Îá±ù ßÂËõþ¯ ßÂòDZõþ ÎïËß Î^±áõ±õþ ÎýËë ձùËöÂü ÎÂóËùò¼ ¿ðËùò ßÅÂËûþòß±ËßÂ, õË‘õþ õÒ±¿ðËß¼ ðÅ-Âó± ÎðÌËëÂÿ ßÅÂËûþòß± Û÷ò æ±ûþá±ûþ, ÎäÂù¿ü ¿ëÂËôÂ`±õþõþ± ö±õËùò ßÅÂËûþòß± úé ÎòËõò Îá±Ëùý×¼ õþ±ÃàËùò õÒ± Âó±Ëûþ, õË‘ ôÂұ߱ûþ õÅüËßÂîÂü, õÒ± Âó±Ëûþ æ±Ëù, 1-0¼

37 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ Îé¿õþ Îë±õ±Ëùò¯ õù ß±å±ß±¿åÝ Îòý×, ßÂðûÇö±Ëõ ýÒ±éÅ ¿ðËûþ ÷±õþËùò ü±òËäÂæËß¼ ›¶ï÷ ÂóËõÇ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý±î ¿ðËûþ Î÷Ëõþ¿åËùò, Ûõ±õþ ýÒ±éż Îõþô±¿õþõþ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ ¿åù ò±¼ 2008 ô±ý×ò±Ëù é±ý×Ëõªß±Ëõþ ûÃàò ÎÂóò±¿ŒÂ ¿òËî ¿áËûþ¿åËùò Îé¿õþ, Îá±ù ßÂõþËùý× C¿ô ÎäÂù¿üõþ¼ Âó± ¿ÂóåËù ¿áËûþ¿åù¼ Ûõ±õþ ýÒ±éů Õ›¶Ëûþ±æòÏûþ, Õ¿ñò±ûþËßÂõþ ক্ষÂ÷±ýÏò ÕÂóõþ±ñ¼ 2006 ¿õ«ß±Âó ô±ý×ò±Ëù ¿æð±ò îÂõÅ ›¶Ëõþ±¿äÂî ¿åËùò¯

44 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ Îá±ù ßÂõþ±ò¯ õË‘õþ ÝÂóËõþ ÎÂóËùò õù, ÛËá±Ëùò Îü±æ±¼ îÂÒ±õþ ¿ðËß òæõþ üõ±õþ, Âó±ü Îõ¿õþËûþ Ûù ý׿òËûþ™¦±õþ æòÉ,þ 2-0¯

45 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ Îá±ù Ãà±ûþ¯ ùɱ¥ó±ëÂÇ Õ±õ±õþݼ õù Îõõþ ßÂËõþ ¿ðËùò õþɱ¿÷ËõþæËß¼ ¿î¿ò õª±¿æËùõþ, üäÂõþ±äÂõþ Îõ±ç± û±ûþ ò±¼ ¿ßÂc ß±Ëæõþ ü÷ûþ, Îáù¼ Õ±&ûþ±ò ö±ùËðËüõþ ÷±ï±õþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ, Õ¿õßÂù Î÷¿ü, 2-1¯

49 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ ÎÂóò±¿ŒÂ Âó±ûþ¯ Î÷¿üõþ üË/ Ýûþ±ò-éÅÂ, ô±Ëõªá±üËß õË‘ ô±ëÂ×ù Î^±áõ±õþ¼ ¿ßÂc, Î÷¿ü Ûö±Ëõý× ÎÂóò±¿ŒÂ ÎïËß Îá±Ëùõþ üÅËû±áÝ ý±õþ±ò¯ Õ±õ±õþ õ±Ëõþ¯ Õ±é ÷ɱËä ÎäÂù¿üõþ ¿õËX Îá±ù Îòý×, Õú¿òüË‚Âî õ±¿üÇËù±ò±õþ¯

82 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ ÎÂó±ˆÂ ÃàÅÒæËùò¯ õË‘õþ ÷±ï± ÎïËß õÒ± Âó±Ëûþõþ úéÂ, ÎäÂËßÂõþ õ±ëÂÿ±Ëò± ý±î åÅÒËûþ ÎÂó±ËˆÂ ÎùËá ÎôÂõþî¼ õ±¿üÇËù±ò±õþ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ Õ±ú±Ý ÷±ï± ÃàÅÒËëÂÿ ÷õþù ðÅ-÷ɱä ¿÷¿ùËûþ õ±õþ Õ±õþ ÎÂó±ËˆÂýׯ

92 ¿÷¿òéÂ: ÷ëÂÿ±õþ ÝÂóõþ ÃàÒ±ëÂÿ±õþ Ɐ Ûß± Ûß± õù ¿òËûþ õ±¿üÇËù±ò±õþ ÕËñÇ ¿áËûþ Îé±Ëõþü ñËõþ õþ±ÃàËùò ßÂɱ¥ó òÅÉ-Îî Îá±Ëùõþ ñ±õþ±¯ ¿÷ëÂ׿òËÃà ÎäÂù¿üõþ ü±÷Ëò Î÷±¿õþòËý±·


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited