Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১১ মাঘ ১৪২১ সোমবার ২৬ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বারাক! ডাক দিলেন নমো ।। ধর্মাম্তর, অর্ডিন্যান্সের সমালোচনা প্রণবের ।। পুরভোটে রিগিং হলে প্রতিরোধ হবে: নিরঞ্জন--গৌতম রায় ।। শোভন চ্যাটার্জির শ্যালকের রহস্যজনক মৃত্যু--গৌতম চক্রবর্তী ।। দল অনেক শুনেছে এবার তৃণমূল বলবে--দীপঙ্কর নন্দী ।। বাবুল বললেন, পুলিস নয়, দোষী প্রশাসনই! ।। ছাত্রীর আত্মহত্যা: স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্ররোচনার মামলা রুজু ।। কুলতলিতে মহিলাকে বিবস্ত্র করে গাছে বেঁধে মারধর তৃণমূলি নেতার! ।। ‘পদ্মবিভূষণ’ সম্মান আদবানি, অমিতাভ বচ্চন, দিলীপকুমার... ।। সাধারণতন্ত্র দিবসে বাংলার পদক-সম্মান ।। সাধারণতন্ত্র দিবসে কড়া নিরাপত্তা রাজ্যে ।। মমতার বাড়িতে কীর্তি আজাদ
খেলা

অবসরের আগে শচীনের বিশ্বকাপটা দরকার ছিল

ধোনি: নানারকম ছোট, বড় গল্প উঠে আসবে

বাংলার ক্রিকেটারদের আর কত বলব! সৌরভ

ডাবল হ্যাটট্রিক আমানুলের

এত তাড়াতাড়ি দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ভাঙবে, কেউ ভাবেনি

‘মুদগাল রিপোর্টে দ্বিতীয় লোক ধোনি’

আজ পরীক্ষার রাস্তায় অসিরা

শিলটন: লক্ষ্য ৩ পয়েন্টই

এগোলেন লিয়েন্ডার

মিলারের ১৩০ কাজে এল না

ক্ষমা চেয়ে নিলেন রোনাল্ডো

দুর্দাম্ত প্রত্যাবর্তন পাঞ্জাব ওয়ারিয়র্সের

চ্যাম্পিয়ন সাইনা, কাশ্যপ

সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

জিতল লাজং

আর্সেনাল, অ্যাটলেটিকো জয়ী

¿öÂËùò Î÷¿ü¯ ÷ñÅõþ ›¶¿îÂËú±ñ, ÎäÂù¿ü ô±ý×ò±Ëù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

õ±¿üÇËù±ò±-2 ÎäÂù¿ü-2

•õÅüËßÂîÂü, ý׿òËûþ™¦±— •õþɱ¿÷Ëõþæ, Îé±Ëõþü—

›¶¿îÂËú±ñ Û÷ò ÷ñÅõþý× ýûþ¯ ðÅ’õåõþ Õ±Ëá ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý׿òËûþ™¦±õþ Îá±Ëù ÎýËõþ ÎäÂù¿ü-ü÷ïÇßÂõþ± ÎßÂÒËð¿åËùò, Îõþô±¿õþõþ ¿üX±˙L ক্ষÂÅt ýËûþ¼ Ûõ±õþ Îõþô±¿õþõþ ¿üX±™L ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ üÅËû±á Îòý×¼ ¿ßÂc, ðúæËò 53 ¿÷¿òé ÎÃàËù, ÎÂóò±¿ŒÂ ¿ðËûþÝ, õ±¿üÇËù±ò±õþ ÷±ËêÂ, õ±¿üÇËù±ò±Ëß ¿æîÂËî ò±-¿ðËûþ, ¿÷ëÂ׿òÃà Îáù ÎäÂù¿ü, ü‚ÂËŠ, ›¶¿îÂ:±ûþ¼ õ±¿üÇËù±ò± ðÅ’õåõþ Õ±Ëá Ûý× ÷±ËêÂý× Ûö±Ëõ ÎýËõþ¿åù ý×Ké±Ëõþõþ ß±Ëå, ›¶Ëûþ±æòÏûþ ðÅ’Ëá±Ëùõþ õÉõñ±Ëò ò± ¿æîÂËî ÎÂóËõþ¼ ¿ßÂc, Ûõ±õþ üÅËû±á ÛËü¿åù Î÷¿üõþ ß±Ëå¼ ›¶Ëûþ±æËòõþ ÷ÅýÓËîÂÇ Âó±õþËùò ò± Õ±õ±õþݯ ðúæò ýËûþ û±Ýûþ±õþ ÂóõþÝ õþɱ¿÷Ëõþæ Õ÷ò Îá±ù ¿ðËù ¿ZîÂÏûþ±ËñÇ 18 áËæõþ õË‘õþ ÎöÂîÂõþ ðúæòý× ï±ßÂËõò, ¦¤±ö±¿õ߯ ý×Ké±ËõþõþÝ ¿åù, Φ§ý×ë±õþËß õÅüËßÂîÂËüõþ ò±éÂËß ù±ù ß±ëÂÇ ÎðÃà±Ëò±õþ Âóõþ¼ Û¿ðòÝ ÛßÂý×¼ ÎäÂù¿ü Õ±õþÝ ðÔìÂÿ›¶¿îÂ:¼ Õ±õþ, õ±¿üÇËù±ò± üÅËû±á ÎÂóËûþÝ õÉïǼ äÅÂ¥¤Ëß ÷ɱËäÂõþ &QÂóÓíÇ ÷ÅýÓîÂÇ&Ëù±–

35 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ õ±¿üÇËù±ò± Îá±ù ßÂËõþ¯ ßÂòDZõþ ÎïËß Î^±áõ±õþ ÎýËë ձùËöÂü ÎÂóËùò¼ ¿ðËùò ßÅÂËûþòß±ËßÂ, õË‘õþ õÒ±¿ðËß¼ ðÅ-Âó± ÎðÌËëÂÿ ßÅÂËûþòß± Û÷ò æ±ûþá±ûþ, ÎäÂù¿ü ¿ëÂËôÂ`±õþõþ± ö±õËùò ßÅÂËûþòß± úé ÎòËõò Îá±Ëùý×¼ õþ±ÃàËùò õÒ± Âó±Ëûþ, õË‘ ôÂұ߱ûþ õÅüËßÂîÂü, õÒ± Âó±Ëûþ æ±Ëù, 1-0¼

37 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ Îé¿õþ Îë±õ±Ëùò¯ õù ß±å±ß±¿åÝ Îòý×, ßÂðûÇö±Ëõ ýÒ±éÅ ¿ðËûþ ÷±õþËùò ü±òËäÂæËß¼ ›¶ï÷ ÂóËõÇ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý±î ¿ðËûþ Î÷Ëõþ¿åËùò, Ûõ±õþ ýÒ±éż Îõþô±¿õþõþ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ ¿åù ò±¼ 2008 ô±ý×ò±Ëù é±ý×Ëõªß±Ëõþ ûÃàò ÎÂóò±¿ŒÂ ¿òËî ¿áËûþ¿åËùò Îé¿õþ, Îá±ù ßÂõþËùý× C¿ô ÎäÂù¿üõþ¼ Âó± ¿ÂóåËù ¿áËûþ¿åù¼ Ûõ±õþ ýÒ±éů Õ›¶Ëûþ±æòÏûþ, Õ¿ñò±ûþËßÂõþ ক্ষÂ÷±ýÏò ÕÂóõþ±ñ¼ 2006 ¿õ«ß±Âó ô±ý×ò±Ëù ¿æð±ò îÂõÅ ›¶Ëõþ±¿äÂî ¿åËùò¯

44 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ Îá±ù ßÂõþ±ò¯ õË‘õþ ÝÂóËõþ ÎÂóËùò õù, ÛËá±Ëùò Îü±æ±¼ îÂÒ±õþ ¿ðËß òæõþ üõ±õþ, Âó±ü Îõ¿õþËûþ Ûù ý׿òËûþ™¦±õþ æòÉ,þ 2-0¯

45 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ Îá±ù Ãà±ûþ¯ ùɱ¥ó±ëÂÇ Õ±õ±õþݼ õù Îõõþ ßÂËõþ ¿ðËùò õþɱ¿÷ËõþæËß¼ ¿î¿ò õª±¿æËùõþ, üäÂõþ±äÂõþ Îõ±ç± û±ûþ ò±¼ ¿ßÂc ß±Ëæõþ ü÷ûþ, Îáù¼ Õ±&ûþ±ò ö±ùËðËüõþ ÷±ï±õþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ, Õ¿õßÂù Î÷¿ü, 2-1¯

49 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ ÎÂóò±¿ŒÂ Âó±ûþ¯ Î÷¿üõþ üË/ Ýûþ±ò-éÅÂ, ô±Ëõªá±üËß õË‘ ô±ëÂ×ù Î^±áõ±õþ¼ ¿ßÂc, Î÷¿ü Ûö±Ëõý× ÎÂóò±¿ŒÂ ÎïËß Îá±Ëùõþ üÅËû±áÝ ý±õþ±ò¯ Õ±õ±õþ õ±Ëõþ¯ Õ±é ÷ɱËä ÎäÂù¿üõþ ¿õËX Îá±ù Îòý×, Õú¿òüË‚Âî õ±¿üÇËù±ò±õþ¯

82 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ ÎÂó±ˆÂ ÃàÅÒæËùò¯ õË‘õþ ÷±ï± ÎïËß õÒ± Âó±Ëûþõþ úéÂ, ÎäÂËßÂõþ õ±ëÂÿ±Ëò± ý±î åÅÒËûþ ÎÂó±ËˆÂ ÎùËá ÎôÂõþî¼ õ±¿üÇËù±ò±õþ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ Õ±ú±Ý ÷±ï± ÃàÅÒËëÂÿ ÷õþù ðÅ-÷ɱä ¿÷¿ùËûþ õ±õþ Õ±õþ ÎÂó±ËˆÂýׯ

92 ¿÷¿òéÂ: ÷ëÂÿ±õþ ÝÂóõþ ÃàÒ±ëÂÿ±õþ Ɐ Ûß± Ûß± õù ¿òËûþ õ±¿üÇËù±ò±õþ ÕËñÇ ¿áËûþ Îé±Ëõþü ñËõþ õþ±ÃàËùò ßÂɱ¥ó òÅÉ-Îî Îá±Ëùõþ ñ±õþ±¯ ¿÷ëÂ׿òËÃà ÎäÂù¿üõþ ü±÷Ëò Î÷±¿õþòËý±·

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited