Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ বৈশাখ ১৪২২ রবিবার ১৯ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--নির্বেদবাবু ।। ফাঁকা মাঠেই গোল? ।। মানুষের একাংশ ভোট দিতে পারেনি: কমিশন--কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। ইয়েচুরি না পিল্লাই?--দেবারুণ রায়, বিশাখাপত্তনম ।। ২০০০ বুথে পুনর্নির্বাচন না হলে ধর্মঘট: বামফ্রন্ট ।। পুরো নির্বাচনই বাতিল হোক: বি জে পি ।। আবার আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে বংশীবদন--দেবব্রত দে সরকার ।। থমথমে শালিমার, বন্ধ কাজকর্ম--সি আই ডি চায় নিহতের পরিবার ।। রাহুল বসলেন কৃষকদের সঙ্গে--আজ রামলীলায় মস্ত সমাবেশ ।। ২৫ এপ্রিল আরও প্রতিরোধ দেখবে শাসক দল: সূর্যকাম্ত --ভোলানাথ ঘড়ই ।। মমতা: কিছু ছোট ঘটনা ঘটেছে ভোটে ।। ২৫ এপ্রিল তাপ তুঙ্গে
উত্তর সম্পাদকীয়

সুনামি সতর্কতায় কতদূর...

òðÏðÓøí, ö±ø±ðÓøí

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó¿õS üõþß±õþ

áî 16 ÎôÂõªnûþ±¿õþ, õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, ì±ß±õþ ÷ý±÷±òÉ Õ±ð±ùËîÂõþ ðÅý× ÷±òòÏûþ ¿õä±õþÂó¿î æò±õ Û Ûý×ä Û÷ ú±ý±õÅ¿Vò ÎäÂÌñÅ¿õþ Õ±õþ æ±ý±¿/õþ Îý±Ëüò Ûß¿é ՙLõÇîÂÇÏß±ùÏò ¿òËðÇú ¿ðËûþ õËùËåò Îû, Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇËò ‘õ±Ñù± ö±ø±Ëß õÉ/ ßÂËõþ õ± ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ›¶ä±õþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼’

›¶ï÷ Õ±Ëù±-Îî ›¶Ï¿îÂö±æò ÕñɱÂóß ÷ò泏ù ý×üù±Ë÷õþ ‘ö±ø±ðÓøí òðÏðÓøËíõþ ÷Ëî±ý× ¿õñWÑüÏ’ Âóõþü¥ó±ðßÂÏûþ ¿òõg¿é Ûý× ¿òËðÇËúõþ ëÂ×Èü¼ ì±ß± ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ý×ÑËõþ¿æ ¿õö±Ëáõþ Ûý× ÕñɱÂóß õþõÏf¿äÂSßÂù±õþ ÷÷ÇⶱýÏ ü÷±Ëù±äÂßÂ, îÂÒ±Ëß տöÂòjò æ±ò±ý×¼ ÛßÂý× üË/ Õ¿öÂòjò æ±ò±ý× ì±ß± ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ›¶±MòÏ ü¿÷¿îÂõþ ÷ý±ü¿äÂõ õþ¿ßÂõëÂ׿Vò Õ±ý÷ðËßÂ, ¿û¿ò ¿òõg¿é ձð±ùËî ÎÂóú ßÂõþ±õþ æòÉ ì±ß±õþ ÷ý±÷±òÉ ëÂ×ä ձð±ùî Ûý× ûÅá±™Lß±õþÏ ¿òËðÇú ¿ðËûþËå Îû, Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇËò ‘õ±Ñù± ö±ø±Ëß õÉ/ ßÂËõþ õ± ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ›¶ä±õþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼’ Õ±ð±ùî ձõþÝ õËùËå, ‘Ûý× ö±ø± õ/õgÅÂõþ ö±ø±, õþõÏfò±Ëïõþ ö±ø±, úõþÈäÂËfõþ ö±ø±, æÏõò±òËjõþ ö±ø±, õ¿‚Â÷äÂËfõþ ö±ø±, Õ±ù±ÝËùõþ ö±ø±, Æüûþð ÷ÅæîÂõ± Õ±ùÏõþ ö±ø±, úýÏðÅ{¡±ýõþ ö±ø±, ù±ùËòõþ ö±ø±, ý±üò õþ±æ±õþ ö±ø±, ú±ý Õ±õðÅù ß¿õþË÷õþ ö±ø±, æüÏ÷ëÂ×VÏËòõþ ö±ø± Ý ß±ûþËß±õ±Ëðõþ ö±ø±¼ Õ±æ Ûý× ö±ø±õþ ÝÂóõþ ÕîÂɱä±õþ äÂùËå¼ Õ±÷±Ëðõþ 汿îÂüM±õþ Õ¿™¦Qõþক্ষ±õþ æòÉý× Ûé± Îõþ±ñ ßÂõþËî ýËõ¼’

ö±ø±õþ ðÓøí Ý ¿õßÔ¿î ›¶¿îÂýî ßÂõþ±õþ æòÉ Õ±ð±ùËù ›¶Ÿ îÅÂËùËå, ÎßÂò Û üËõõþ ¿õËX õÉõ¦š± ÎòÝûþ± ýËõ ò±· ÂóõþõîÂÇÏ qò±¿òõþ Õ±Ëðú ¿ðËûþ Õ±ð±ùî õËù Îû, ß±õþí ðúDZËò± Îý±ß ÎßÂò õ±Ñù± ö±ø±õþ ðÓøí Ý Âó¿õßÔ¿î Îõþ±Ëñ õÉõ¦š± ÎòÝûþ± û±Ëõ ò±, ÎßÂò ù±ý×Ëük õ±¿îÂù ßÂõþ± ýËõ ò± Îüý× üõ Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇò ›¶¿î‡±Ëòõþ, û±õþ± õ±Ñù± ö±ø±õþ ðÓøí Ý ¿õßÔ¿î â¿éÂËûþ äÂËùËå ÛõÑ äÂùËõ õËù ÷Ëò ýûþ¼ Õ±ð±ùîÂËß Ûý× üõ ›¶ËŸõþ æõ±õ ÎðËõò ¿õ ¿é ձõþ ¿ü-õþ •õ±Ñù±Ëðú Îé¿ù¿öÂúò Îõþ&Ëù¿éÂÑ ß¿÷¿é—, üõþß±Ëõþõþ üѦ¨Ô¿î ü¿äÂõ Õ±õþ îÂïÉü¿äÂõ¼ Îüý× üË/ Õ±ð±ùî Ûß¿é ü¿÷¿îÂÝ Æî¿õþ ßÂËõþ ¿ðËûþËå ÕñɱÂóß ձ¿òüÅ#±÷±Ëòõþ üö±Âó¿îÂËQ, Îû ü¿÷¿î ÂóÅËõþ± ¿õøûþ¿é ÂóûDZËù±äÂò± ßÂËõþ 20 ÷±ËäÂÇõþ ÷ËñÉ î±Ëðõþ îÂïÉ¿ö¿Mß üÅÂó±¿õþú Õ±ð±ùËî æ÷± ÎðËõ¼ Õ±ð±ùî ý×äåñ ›¶ß±ú ßÂËõþËå Îû, Ûý× ü¿÷¿îÂËî ßÂﱿúŠÏ Îü¿ùò± Îý±Ëüò, ÕñɱÂóß ¿üõþ±æ³ù ý×üù±÷ ÎäÂÌñÅ¿õþ, ö±ø±¿õ:±òÏ õþ¿ôÂßÅÂù ý×üù±÷, ß¿õ ¿ò÷ÇËùjÅ &í, õþ¿ôÂß ձæ±ð ÛõÑ Æüûþð ú±÷üÅù ýß ï±ßÂËî Âó±Ëõþò¼ Û ü¿÷¿î ›¶ï÷ õ±Ñù± ‘¿ïüõþ±ü’ ›¶Ëíî± Ý Õßv±™L õ±Ñù± ö±ø±-áËõøß ›¶±Mò ›¶ñ±ò ¿õä±õþÂó¿î ÷Åý±¥œð ý±¿õõÅõþ õþý÷±Ëòõþ ß±Ëå ëÂ×ÂóËðú-Âóõþ±÷úÇ ä±ý×Ëî Âó±Ëõþ, Õ±ð±ùî Û÷òÝ ÕòÅË÷±ðò :±Âóò ßÂËõþËå¼

Ûý× ü¿÷¿î¿é àÅõý× ú¿Mú±ùÏ ýËûþËå üËjý Îòý×¼ ¿ßÂc ÛÒËðõþ ÝÂóõþ Îû ð±¿ûþQ Õ¿ÂóÇî ýËûþËå î±õþ &QÝ ÕüÏ÷¼ ß±Ëß õËù ö±ø±ðÓøí Ý ö±ø±¿õßÔ¿îÂ, ÂóÔ¿ïõÏõþ ›¶±ûþ ü÷™¦ ö±ø±õþ ýËûþ ÛÒËðõþ î±õþ ëÂ×Mõþ ¿êÂß ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ, ›¶±ûþ ¿äÂõþ¦š±ûþÏ Ý üõÇæòⶱýÉ ëÂ×Mõþ¼ ÕõúÉý× üõ ö±ø±õþ æòÉ ëÂ×Mõþ&¿ù UõU Ûß ýËõ ò±, ¿ßÂc ÷Ëò ýûþ üõÇSý× ÛßÂé± ü±ñ±õþí ëÂ×Âó±ð±ò ï±ßÂËõ ö±ø±ðÓøËíõþ, î± ýù ÕòÉ Îß±òÝ ক্ষÂ÷î±ú±ùÏ ö±ø±õþ ›¶ö±õ¼ Õ±üËù Îß±òÝ æ±ûþá±ûþ ûàò ÛßÂé±õþ Îõ¿ú ö±ø± äÂËù îÂàò ö±ø±&¿ù Îû ú±¿™LÂóÓíÇ Âó¿õþõ±Ëõþ ö±ý×Ëõ±òËðõþ ÷Ëî± áù±á¿ù ßÂËõþ õ±ü ßÂËõþ î± òûþ¼ î±Ëðõþ ÷ËñÉ ú¿M Ý Õ±¿ñÂóËîÂÉõþ ÛßÂé± î±õþîÂ÷É ï±Ëß ÛõÑ Îüý× ÕòÅû±ûþÏ ÛËß ÕËòÉõþ ÝÂóõþ Îæ±õþ à±é±Ëî Âó±Ëõþ, æ/Ëù Îû÷ò Âó±¿àËðõþ ÷ËñÉ ¿êÂß ßÂõþ± Õ±Ëå– Îß±ò Âó±¿à Îß±ò Âó±¿àËß ÷±ï±ûþ Îê±ßÂõþ±Ëî Âó±õþËõ Îüý× Õ¿ñß±Ëõþõþ üÓ„ ÂóûDZûþ¼

Õ±÷±Ëðõþ ›¶±Mò ëÂ×Âó¿òËõú&¿ùËî ý×ÑËõþ¿æ ö±ø±õþþ Û÷¿òËîÂý× õþ±æQ ¿åù, Ûàò Îî± ¿õ«±ûþËòõþ ôÂËù î±õþ ÷±ò÷ûDZð± Õ±õþ á±Ëûþõþ Îæ±õþ Õ±õþÝ ÕËòß ÎõËëÂÿ ÎáËå¼ ôÂËù ßÂï±õþ ÷ËñÉ ý×ÑËõþ¿æ ús &ÒËæ ¿ðËûþ Õ±÷õþ± Õ±ËáÝ õÅß ôÅ¿ùËûþ¿å, ü±ËýõËðõþ ß±å±ß±¿å Îá¿å õËù ÎöÂËõ¿å, Õ±õ±õþ î± ¿òËûþ ê±A±-î±÷±ú±Ý ßÂËõþ¿å ¿òËæËðõþ¼ Ûàò ¿õ«±ûþËòõþ ձ߱Ëúõþ ¿òËäÂ, ›¶ûÅ¿M, õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òËî ä±ß¿õþ, ¿úক্ষ±, ¿õËðúõ±ü, Õ±™LæDZ¿îÂß Îàù±ûþ Îû±áð±ò ý×îÂɱ¿ð ÛËü Õ±÷±Ëðõþ ÷ËñÉ ý×ÑËõþ¿æõþ ›¶¿î üËäÂîÂò Õ±õþ ÕËäÂîÂò ö¿M ý±æ±õþ &í õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËå¼ ý×ÑËõþ¿æ ÷±ñÉ÷ ¦Å¨Ëùõþ õþ÷õþ÷± î±õþ ÛßÂé± ùক্ষÂí¼ qËò¿å, î±õþ ÎåËùË÷Ëûþõþ± õþ±™¦±ûþ ᏠÎðàËù ‘Ýý× Îðà ÷±, ÛßÂé± Ꮿ’ õùËù ÷± öÂÏøí õþ±á ßÂËõþ, ÎåËùËß õ± Î÷ËûþËß ñ÷Ëß õËù, ‘ᏠÎßÂò õùËù· ßÂîÂõ±õþ õËù¿å ᏠõùËõ ò±, ‘ß±ëÂ×’ õùËõ¯ ôÂËù õ±Ñù± ö±ø±õþ ¿õßÔ¿îÂõþ Ûß¿é ›¶ñ±ò ëÂ×Èü ý×ÑËõþ¿æ, î±õþ ëÂ×Bä±õþí ÛõÑ î±õþ ús ¿òõDZäÂò– ðÅ’¿ðß ÎïËßÂý×¼

Û÷ò òûþ Îû, Û ¿òËûþ Õ±Ëá ò±ò± ö±ø±õþ Îù±ËßÂõþ± õÉ¿îÂõÉ™¦ ýûþ¿ò¼ ôÂõþ±¿üõþ± Îî± Û Îক্ষÂËS ßÅÂàɱîÂ, î±Ëðõþ ö±ø±ûþ û±Ëî ÕòÉ ö±ø±õþ å±ûþ± ò± ÂóËëÂÿ Îüý× æòÉý× î±õþ ձ߱Ëð¿÷ Æî¿õþ ßÂËõþ¿åù áî úî±sÏËî¼ Ûý× Îü¿ðò •2010— ß±ò±ë±õþ ßÅÂý×ËõËß •‘ÎßÂËõËßÂ’— ôÂõþ±¿ü ö±ø±õþ Õ±¿ñÂóîÂÉ ÛßÂäåÃS õþ±Ãà±õþ æòÉ ý×ÑËõþ¿æ ¿úক্ষ±õþ üÅËû±á ü‚ÂÅ¿äÂî ßÂõþ± ýËûþËå ¿õù 115-õþ ›¶™¦±õ ÛËò •û±ßÂ, ý×ÑËõþ¿æÝ Îß±ï±Ý Îß±ï±Ý ‘ç±ëÂÿ à±ûþ’ î± ýËù!—¼ ÛàòÝ ý×Ké±õþËòé àÅùËù ÎðàËî Âó±Ëõò ö±ø±õþ ‘¿õq¿XÂ’ ü¥¤Ëg ò±ò± ëÂ×ËZá Ý ¿õîÂßÂǼ î±î±õþ™¦±Ëò î±î±õþ ö±ø±õþ ü÷ïÇËò Îü ö±ø± ÎïËß õÅú ö±ø±õþ ›¶ö±õ ¿õî±ëÂÿËòõþ Î䩆± ýËäåÃ, Õ±Ë÷Ç¿òûþ±Ëî ձË÷Ç¿òûþ±ò ö±ø±õþ ¿õq¿X ¿òËûþ õÅ¿XÂæÏõÏËðõþ ðÅ¿}™L±, Õ±õþ Û÷ò Îû æ±÷DZòõþ±, î±õþ±Ý ‘ÎëÂÑ¿ùú’ •ëÂËûþäÂ+ý×Ñ¿ùú—-Ûõþ öÂËûþ æ±÷DZò ö±ø±Ëß ÎðËúõþ üÑ¿õñ±Ëò ¦¤ÏßÔÂî ö±ø± ¿ýËüËõ ìÅ¿ßÂËûþ ¿òËûþËå¼ ÎáËé ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×ËéÂõþ Ûß ßÂîÂDZõÉ¿M õËùËåò, ö±ø±õþ ðÓøí îÂàòý× âËé ûàò ö±ø±õþ õ±ËßÂÉ ¿õËð¿ú •ÂóëÂÿÅò ‘ý×ÑËõþ¿æ’— ús Õß±õþËí ÷Å¿ëÂÿ÷ÅëÂÿ¿ßÂõþ ÷Ëî± ¿åËé±Ëò± ýûþ, õɱÂó±õþé±Ëß ‘Õ±ßÂøÇßÂ’ ÷Ëò ßÂõþ± ýûþ õËùý×¼ æ±÷DZòËðõþ ß±Ëå î± ýËîÂý× Âó±Ëõþ, ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå qñÅ Õ±ßÂøÇß •ÕɱC±ß¿éÂö— õËù òûþ, î± õùËù ¿òËæËðõþ ÛßÂéÅ ü±Ëýõ-ü±Ëýõ ÷Ëò ýûþ õËùý×, Õ±÷õþ± Ûî ¿òõþïÇß ý×ÑËõþ¿æ ús åëÂÿ±ý×¼ Ûé± Õ±õ±õþ ý×ÑËõþ¿æ ò±-æ±ò± Î|±î±Ëðõþ ß±Ëå Îõ¿ú ßÂËõþ ß¿õþ, î±Ëðõþ îÅÂùò±ûþ Õ±÷õþ± ßÂî ëÂ×ÒäÅ ðËõþõþ î± Îõ±ç±Ëò±õþ æòɼ

2

¿ßÂc ü¿÷¿î ¿ò}Âûþ æ±Ëò Îû, Õ±ð±ùËîÂõþ Ýý× ¿òËðÇú ¿òËûþ ¿ßÂåÅ ¿õw±¿™L Ûõþ ÷ËñÉý× å¿ëÂÿËûþ ÂóËëÂÿËå¼ ÕËòËß Ýý× ý×Ké±õþËòËéÂý× ÷™LõÉ ßÂËõþËåò, îÂËõ ¿ß ձ=¿ùß ö±ø± õ± ëÂ×Âóö±ø±õþ ›¶Ëûþ±á Îõî±Ëõþ- Îé¿ù¿öÂúËò äÂùËõ ò±· ¿ßÂÑõ± ›¶Ëûþ±æËòõþ Îক্ষÂËS ÛßÂéÅÂ-Õ±ñéÅ ‘üvɱђ õ± ¿Ãà¿™¦-á±ù±á±ù ›¶Ëûþ±á? Õ±¿÷ ¿ò¿}Âî Îû, Û Õ±ú‚± Õ÷Óùß¼ ò±éÂËßÂ-äÂù¿BäÂËS ä¿õþËSõþ ÷ÅËàõþ ö±ø±õþ õ±™¦õî± õþক্ষ±õþ æòÉ Û üõý× äÂùËõ, û¿ð ò± üÅ¿ò¿ðÇ©† Îক্ষÂËS ÎðËúõþ Îükõþ Îõ±ëÂÇ õ±õþí ßÂËõþ¼ ÕËòÉõþ ö±ø± ¿òËûþ ý±¿üê±A± õ± õÉ/±òÅßÂõþí üõ ü÷ûþ üŏ¿äÂßÂõþ òûþ, ¿ßÂc áËŠ-ò±éÂËßÂ-ëÂ×ÂóòɱËü î± ›¶äÅÂõþ ýËûþËå¼ Øò¿õÑú úî±sÏËî ðÏòõgÅ ¿÷S, ¿á¿õþúäÂf Îâ±ø ì±ß±õþ ö±ø± Ý ä¿õþS ¿òËûþ õþ¿üßÂî± ü±¿æËûþËåò, Õ÷ÔîÂù±ù Ý¿ëÂÿûþ± ¿òËûþ ê±A± ßÂËõþËåò, ›¶ö±îÂßÅÂ÷±õþ îÂÒ±õþ áËŠ Îö±æÂóÅ¿õþ ¿òËûþ¼ Îü&¿ù Õ±÷±Ëðõþ Ûàòß±õþ ¿ä ÕòÅË÷±ðò ßÂõþËî ò± Âó±Ëõþ, ¿ßÂc Îü&¿ù ¿òËûþ Õ±Âó¿Mõþ àÅõ úM ÷±¿é Îòý×¼ õþ¿üßÂî±õþ ùক্ষÂÉ üËõþ ¿áËûþ ÛÃàò õ±™¦õî±õþ ÕËòß ü/î ûÅ¿M Æî¿õþ ýËûþËå, õ±Ñù±ËðËúõþ áŠ-ëÂ×Âóòɱü-ò±éÂßÂ, ¿õËúø ßÂËõþ Îü¿ù÷ Õ±ùðÏËòõþ ò±éÂßÂ&¿ù î±õþý× ôÂËù Ûî æÏõ™L¼ Æüûþð ú±÷üÅù ýß Îî± îÂÒ±õþ ÂóÅËõþ± ß±õÉò±éÂÉ ‘Âó±Ëûþõþ Õ±Ýûþ±æ Âó±Ýûþ± û±ûþ’-Îî äÂ÷Èß±õþ ¿ùËàËåò õþÑÂóÅËõþõþ ëÂ×Âóö±ø±ûþ¼ î±Ëî î±õþ ß±õÉQ ÛîÂéÅÂßÅ ক্ষÅÂKŸ ýûþ¿ò¼

Õ±üù ü÷üɱé± ›¶ï÷î Îõî±Ëõþ-ðÓõþðúÇËò ›¶¿÷î õ±Ñù± ëÂ×Bä±õþËíõþ Ûß¿é ¿õËúø Ûù±ß±ûþ¼ õ±Ñù±Ëðú ›¶¿÷î õ±Ñù±õþ ÎöÂÌË᱿ùß ¿ö¿MöÓ¿÷ òûþ, ôÂËù ÎüÃà±Ëò Õ±=¿ùß ëÂ×Bä±õþËí ›¶¿÷î õ±Ñù± õù± ýËùÝ Îüé± Îð±Ëøõþ ýËõ ò±, ß±õþí Õ±=¿ùß ö±ø±õþ üõ ÷±òÅø ›¶¿÷î õ±Ñù±õþ ¿òàÅÒî ëÂ×Bä±õþí ßÂõþËõò, Û÷òéÂ±Ý ÎßÂëÂ× Õ±ú± ßÂËõþ ò±¼ ¿ßÂc ›¶¿÷î õ±Ñù±ûþ ßÂï± õùËî ¿áËûþ ÕËòËß Îû •Ûà±òß±õþ Ûô Û÷-Ûõþ Îâ±øßÂ-ÎⱿøß±õþ± ¿ßÂÑõ± ¿õ:±ÂóËòõþ ä¿õþSõþ±— Ûß¿é ßÅÂÈ¿üî ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ßÂï± õËù, ßÂàòÝ ý×ÑËõþ¿æ õ± ßÂàòÝ ¿ý¿jõþ ÕòÅßÂõþËí, ßÂðûÇ ò±éÂßÂÏûþî± Õ±òõ±õþ æòÉ, Îüé±ý× õ±Ñù± ö±ø±õþ ëÂ×Bä±õþËíõþ öÅ¿©†ò±ú ßÂËõþ å±ËëÂÿ¼

¿ZîÂÏûþ ü÷üɱ ýù, ‘¿àäÅ¿ëÂÿ’ õ± ‘õÅ¿ù-¿÷|í’ õ± ý×ÑËõþ¿æ ö±ø±õþ ús ¿ò¿õÇä±Ëõþ Î÷ú±Ëò±õþ¼ ÕïÇ±È ‘õ±Ñ¿ùú’ õù±õþ¼ ›¶ï÷ ü÷üɱ ñW¿òáîÂ, ¿ZîÂÏûþé± úsáî¼ ‘Ý ÎßÂ, Îô±ßÄÂü, Õ±æËßÂõþ ÷Ëî± &ëÂõ±ý× õù¿å, ÎùéÂÄü Îý±Âó ß±ù Õ±õ±õþ ëÂ×ý× ëÂ×ý×ù ¿÷éÂ, ú±ÂóÇ Õɱé Ûý×éÂ-Ý ßvÂ߯ õþ±ý×é· õ±ý× ò±ëÂ× î± ýËù¼’ Ûý× ö±ø± ò±¿ß ձæß±ùß±õþ òîÅÂò ›¶æiœËß ß±Ëå é±òõ±õþ ÛßÂé± ß±ûþð±¼ òîÅÂò ›¶æËiœõþ üË/ Õ±÷±õþÝ ¿ßÂåÅ Îðà±Ëú±ò± äÂËù¼ Õ±÷±õþ äÅÂù ÎÂóËßÂËå, ¿ßÂc î±õþ ÎäÂËûþÝ õëÂÿ ßÂï±, ÷±ï±ûþ ÷™¦ é±ß ÂóËëÂÿËå, ¿ßÂc Õ±¿÷ ÷Ëò ß¿õþ, òîÅÂò ›¶æËiœõþ úîÂßÂõþ± 90 ö±á õ±ã±¿ù Û ö±ø±ûþ ßÂï± õËù ò±¼

Ûý× Õõ±™Lõþ ö¿M Õ±÷±Ëðõþ Îß±ï±ûþ ¿òËûþ ÎáËå, î±õþ ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ¿ðËûþ Û Îùà± Îúø ß¿õþ¼ ¿òËä îÅÂËù ¿ð¿äåà Î÷¿ðòÏÂóÅõþ úýËõþõþ Ûß ‘ÎßÂé±õþ±Ëõþ’õþ Ûß¿é ¿õËûþõþ Îö±æÉ î±¿ùß±, õ±Ñù± ¿ù¿ÂóËî å±Âó±Ëò±; î±õþ ö±ø±é± ÎðàÅò:

õª±ý×é±ù ÎôÂü¿éÂöÂ

Îâ¶üë õ±ý×

ÂóÅ¿©óî± Ûɱ` üîÂÉ¿æÈ

Õò ¿ôÂô¿éÂòï ÎôÂõªnûþ±õþÏ

éÅ ï±ëÂ×ËæKé éÅÂËûþùÄöÂ

ôÂõþ ý×ëÂ×

» üɱù±ë Û` üü

» ¿ôÂú ôªÂ±ý×

» Îõþú÷Ï ÂóËõþ±é±

» Õ±ùÅ éÂ÷ɱËé±

» Λ¡ò õþ±ý×ü

» ›¶ò ÷±ù±ý×

» ÷±éÂò ßÂø±

» ä±é¿ò

» ÎßÂúõþËö±á

» Õ±ý×ü¿S÷

÷ÓËùõþ õ±ò±Ëòý× üõé± ÎðÝûþ± ýù¼ Ûé±Ëß ձÂóò±õþ± ßÂÏ õùËõò, ö±ø±õþ ü÷Ô¿X·

ß¿÷¿éÂõþ üõDZ/Ïí ü±ôÂùÉ ß±÷ò± ß¿õþ¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited