Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ কার্তিক ১৪২১ শুক্রবার ৩১ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
গঙ্গাসাগরকে ঘিরে শিল্প ও পর্যটনকেন্দ্র--তারিক হাসান, গঙ্গাসাগর ।। ৫০০ কোটির সম্পত্তির নথি, দুই ক্লাবের সাড়ে ৬ কোটি--সব্যসাচী সরকার ।। যাদবপুরে গণভোট , সুর নামল উপাচার্যের ।। মিডিয়াকে অভিষেক, বাজে কথা বললেই দল থেকে বহিষ্কার ।। ক্ষমা চেয়ে চিঠি মমতাকে, মিছিল আরাবুল পম্হীদের--গৌতম চক্রবর্তী ।। সদিচ্ছা থাকলে সর্বদল বৈঠক ডাকুক রাজ্য--কেন্দ্র-রাজ্য দুই শাসকই দায়িত্বজ্ঞানহীন: সূর্য ।। না, কোনও কংগ্রেসি কালো টাকার লিস্টে নেই! ।। সুদীপ্তর কটকে ৫০ লাখের বাংলো! ।। বি জে পি সংসদীয় দলের সঙ্গে পুলিসের ধস্তাধস্তি, গ্রেপ্তার ।। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জরিপে যেতেই তুমুল বিক্ষোভ ।। আজ মহাষ্টমীতে চন্দননগরে মমতা ।। দেবেন্দ্রর শপথ আজ
উত্তর সম্পাদকীয়

òðÏðÓøí, ö±ø±ðÓøí

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó¿õS üõþß±õþ

áî 16 ÎôÂõªnûþ±¿õþ, õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, ì±ß±õþ ÷ý±÷±òÉ Õ±ð±ùËîÂõþ ðÅý× ÷±òòÏûþ ¿õä±õþÂó¿î æò±õ Û Ûý×ä Û÷ ú±ý±õÅ¿Vò ÎäÂÌñÅ¿õþ Õ±õþ æ±ý±¿/õþ Îý±Ëüò Ûß¿é ՙLõÇîÂÇÏß±ùÏò ¿òËðÇú ¿ðËûþ õËùËåò Îû, Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇËò ‘õ±Ñù± ö±ø±Ëß õÉ/ ßÂËõþ õ± ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ›¶ä±õþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼’

›¶ï÷ Õ±Ëù±-Îî ›¶Ï¿îÂö±æò ÕñɱÂóß ÷ò泏ù ý×üù±Ë÷õþ ‘ö±ø±ðÓøí òðÏðÓøËíõþ ÷Ëî±ý× ¿õñWÑüÏ’ Âóõþü¥ó±ðßÂÏûþ ¿òõg¿é Ûý× ¿òËðÇËúõþ ëÂ×Èü¼ ì±ß± ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ý×ÑËõþ¿æ ¿õö±Ëáõþ Ûý× ÕñɱÂóß õþõÏf¿äÂSßÂù±õþ ÷÷ÇⶱýÏ ü÷±Ëù±äÂßÂ, îÂÒ±Ëß տöÂòjò æ±ò±ý×¼ ÛßÂý× üË/ Õ¿öÂòjò æ±ò±ý× ì±ß± ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ›¶±MòÏ ü¿÷¿îÂõþ ÷ý±ü¿äÂõ õþ¿ßÂõëÂ׿Vò Õ±ý÷ðËßÂ, ¿û¿ò ¿òõg¿é ձð±ùËî ÎÂóú ßÂõþ±õþ æòÉ ì±ß±õþ ÷ý±÷±òÉ ëÂ×ä ձð±ùî Ûý× ûÅá±™Lß±õþÏ ¿òËðÇú ¿ðËûþËå Îû, Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇËò ‘õ±Ñù± ö±ø±Ëß õÉ/ ßÂËõþ õ± ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ›¶ä±õþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼’ Õ±ð±ùî ձõþÝ õËùËå, ‘Ûý× ö±ø± õ/õgÅÂõþ ö±ø±, õþõÏfò±Ëïõþ ö±ø±, úõþÈäÂËfõþ ö±ø±, æÏõò±òËjõþ ö±ø±, õ¿‚Â÷äÂËfõþ ö±ø±, Õ±ù±ÝËùõþ ö±ø±, Æüûþð ÷ÅæîÂõ± Õ±ùÏõþ ö±ø±, úýÏðÅ{¡±ýõþ ö±ø±, ù±ùËòõþ ö±ø±, ý±üò õþ±æ±õþ ö±ø±, ú±ý Õ±õðÅù ß¿õþË÷õþ ö±ø±, æüÏ÷ëÂ×VÏËòõþ ö±ø± Ý ß±ûþËß±õ±Ëðõþ ö±ø±¼ Õ±æ Ûý× ö±ø±õþ ÝÂóõþ ÕîÂɱä±õþ äÂùËå¼ Õ±÷±Ëðõþ 汿îÂüM±õþ Õ¿™¦Qõþক্ষ±õþ æòÉý× Ûé± Îõþ±ñ ßÂõþËî ýËõ¼’

ö±ø±õþ ðÓøí Ý ¿õßÔ¿î ›¶¿îÂýî ßÂõþ±õþ æòÉ Õ±ð±ùËù ›¶Ÿ îÅÂËùËå, ÎßÂò Û üËõõþ ¿õËX õÉõ¦š± ÎòÝûþ± ýËõ ò±· ÂóõþõîÂÇÏ qò±¿òõþ Õ±Ëðú ¿ðËûþ Õ±ð±ùî õËù Îû, ß±õþí ðúDZËò± Îý±ß ÎßÂò õ±Ñù± ö±ø±õþ ðÓøí Ý Âó¿õßÔ¿î Îõþ±Ëñ õÉõ¦š± ÎòÝûþ± û±Ëõ ò±, ÎßÂò ù±ý×Ëük õ±¿îÂù ßÂõþ± ýËõ ò± Îüý× üõ Îõî±õþ Ý ðÓõþðúÇò ›¶¿î‡±Ëòõþ, û±õþ± õ±Ñù± ö±ø±õþ ðÓøí Ý ¿õßÔ¿î â¿éÂËûþ äÂËùËå ÛõÑ äÂùËõ õËù ÷Ëò ýûþ¼ Õ±ð±ùîÂËß Ûý× üõ ›¶ËŸõþ æõ±õ ÎðËõò ¿õ ¿é ձõþ ¿ü-õþ •õ±Ñù±Ëðú Îé¿ù¿öÂúò Îõþ&Ëù¿éÂÑ ß¿÷¿é—, üõþß±Ëõþõþ üѦ¨Ô¿î ü¿äÂõ Õ±õþ îÂïÉü¿äÂõ¼ Îüý× üË/ Õ±ð±ùî Ûß¿é ü¿÷¿îÂÝ Æî¿õþ ßÂËõþ ¿ðËûþËå ÕñɱÂóß ձ¿òüÅ#±÷±Ëòõþ üö±Âó¿îÂËQ, Îû ü¿÷¿î ÂóÅËõþ± ¿õøûþ¿é ÂóûDZËù±äÂò± ßÂËõþ 20 ÷±ËäÂÇõþ ÷ËñÉ î±Ëðõþ îÂïÉ¿ö¿Mß üÅÂó±¿õþú Õ±ð±ùËî æ÷± ÎðËõ¼ Õ±ð±ùî ý×äåñ ›¶ß±ú ßÂËõþËå Îû, Ûý× ü¿÷¿îÂËî ßÂﱿúŠÏ Îü¿ùò± Îý±Ëüò, ÕñɱÂóß ¿üõþ±æ³ù ý×üù±÷ ÎäÂÌñÅ¿õþ, ö±ø±¿õ:±òÏ õþ¿ôÂßÅÂù ý×üù±÷, ß¿õ ¿ò÷ÇËùjÅ &í, õþ¿ôÂß ձæ±ð ÛõÑ Æüûþð ú±÷üÅù ýß ï±ßÂËî Âó±Ëõþò¼ Û ü¿÷¿î ›¶ï÷ õ±Ñù± ‘¿ïüõþ±ü’ ›¶Ëíî± Ý Õßv±™L õ±Ñù± ö±ø±-áËõøß ›¶±Mò ›¶ñ±ò ¿õä±õþÂó¿î ÷Åý±¥œð ý±¿õõÅõþ õþý÷±Ëòõþ ß±Ëå ëÂ×ÂóËðú-Âóõþ±÷úÇ ä±ý×Ëî Âó±Ëõþ, Õ±ð±ùî Û÷òÝ ÕòÅË÷±ðò :±Âóò ßÂËõþËå¼

Ûý× ü¿÷¿î¿é àÅõý× ú¿Mú±ùÏ ýËûþËå üËjý Îòý×¼ ¿ßÂc ÛÒËðõþ ÝÂóõþ Îû ð±¿ûþQ Õ¿ÂóÇî ýËûþËå î±õþ &QÝ ÕüÏ÷¼ ß±Ëß õËù ö±ø±ðÓøí Ý ö±ø±¿õßÔ¿îÂ, ÂóÔ¿ïõÏõþ ›¶±ûþ ü÷™¦ ö±ø±õþ ýËûþ ÛÒËðõþ î±õþ ëÂ×Mõþ ¿êÂß ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ, ›¶±ûþ ¿äÂõþ¦š±ûþÏ Ý üõÇæòⶱýÉ ëÂ×Mõþ¼ ÕõúÉý× üõ ö±ø±õþ æòÉ ëÂ×Mõþ&¿ù UõU Ûß ýËõ ò±, ¿ßÂc ÷Ëò ýûþ üõÇSý× ÛßÂé± ü±ñ±õþí ëÂ×Âó±ð±ò ï±ßÂËõ ö±ø±ðÓøËíõþ, î± ýù ÕòÉ Îß±òÝ ক্ষÂ÷î±ú±ùÏ ö±ø±õþ ›¶ö±õ¼ Õ±üËù Îß±òÝ æ±ûþá±ûþ ûàò ÛßÂé±õþ Îõ¿ú ö±ø± äÂËù îÂàò ö±ø±&¿ù Îû ú±¿™LÂóÓíÇ Âó¿õþõ±Ëõþ ö±ý×Ëõ±òËðõþ ÷Ëî± áù±á¿ù ßÂËõþ õ±ü ßÂËõþ î± òûþ¼ î±Ëðõþ ÷ËñÉ ú¿M Ý Õ±¿ñÂóËîÂÉõþ ÛßÂé± î±õþîÂ÷É ï±Ëß ÛõÑ Îüý× ÕòÅû±ûþÏ ÛËß ÕËòÉõþ ÝÂóõþ Îæ±õþ à±é±Ëî Âó±Ëõþ, æ/Ëù Îû÷ò Âó±¿àËðõþ ÷ËñÉ ¿êÂß ßÂõþ± Õ±Ëå– Îß±ò Âó±¿à Îß±ò Âó±¿àËß ÷±ï±ûþ Îê±ßÂõþ±Ëî Âó±õþËõ Îüý× Õ¿ñß±Ëõþõþ üÓ„ ÂóûDZûþ¼

Õ±÷±Ëðõþ ›¶±Mò ëÂ×Âó¿òËõú&¿ùËî ý×ÑËõþ¿æ ö±ø±õþþ Û÷¿òËîÂý× õþ±æQ ¿åù, Ûàò Îî± ¿õ«±ûþËòõþ ôÂËù î±õþ ÷±ò÷ûDZð± Õ±õþ á±Ëûþõþ Îæ±õþ Õ±õþÝ ÕËòß ÎõËëÂÿ ÎáËå¼ ôÂËù ßÂï±õþ ÷ËñÉ ý×ÑËõþ¿æ ús &ÒËæ ¿ðËûþ Õ±÷õþ± Õ±ËáÝ õÅß ôÅ¿ùËûþ¿å, ü±ËýõËðõþ ß±å±ß±¿å Îá¿å õËù ÎöÂËõ¿å, Õ±õ±õþ î± ¿òËûþ ê±A±-î±÷±ú±Ý ßÂËõþ¿å ¿òËæËðõþ¼ Ûàò ¿õ«±ûþËòõþ ձ߱Ëúõþ ¿òËäÂ, ›¶ûÅ¿M, õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òËî ä±ß¿õþ, ¿úক্ষ±, ¿õËðúõ±ü, Õ±™LæDZ¿îÂß Îàù±ûþ Îû±áð±ò ý×îÂɱ¿ð ÛËü Õ±÷±Ëðõþ ÷ËñÉ ý×ÑËõþ¿æõþ ›¶¿î üËäÂîÂò Õ±õþ ÕËäÂîÂò ö¿M ý±æ±õþ &í õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËå¼ ý×ÑËõþ¿æ ÷±ñÉ÷ ¦Å¨Ëùõþ õþ÷õþ÷± î±õþ ÛßÂé± ùক্ষÂí¼ qËò¿å, î±õþ ÎåËùË÷Ëûþõþ± õþ±™¦±ûþ ᏠÎðàËù ‘Ýý× Îðà ÷±, ÛßÂé± Ꮿ’ õùËù ÷± öÂÏøí õþ±á ßÂËõþ, ÎåËùËß õ± Î÷ËûþËß ñ÷Ëß õËù, ‘ᏠÎßÂò õùËù· ßÂîÂõ±õþ õËù¿å ᏠõùËõ ò±, ‘ß±ëÂ×’ õùËõ¯ ôÂËù õ±Ñù± ö±ø±õþ ¿õßÔ¿îÂõþ Ûß¿é ›¶ñ±ò ëÂ×Èü ý×ÑËõþ¿æ, î±õþ ëÂ×Bä±õþí ÛõÑ î±õþ ús ¿òõDZäÂò– ðÅ’¿ðß ÎïËßÂý×¼

Û÷ò òûþ Îû, Û ¿òËûþ Õ±Ëá ò±ò± ö±ø±õþ Îù±ËßÂõþ± õÉ¿îÂõÉ™¦ ýûþ¿ò¼ ôÂõþ±¿üõþ± Îî± Û Îক্ষÂËS ßÅÂàɱîÂ, î±Ëðõþ ö±ø±ûþ û±Ëî ÕòÉ ö±ø±õþ å±ûþ± ò± ÂóËëÂÿ Îüý× æòÉý× î±õþ ձ߱Ëð¿÷ Æî¿õþ ßÂËõþ¿åù áî úî±sÏËî¼ Ûý× Îü¿ðò •2010— ß±ò±ë±õþ ßÅÂý×ËõËß •‘ÎßÂËõËßÂ’— ôÂõþ±¿ü ö±ø±õþ Õ±¿ñÂóîÂÉ ÛßÂäåÃS õþ±Ãà±õþ æòÉ ý×ÑËõþ¿æ ¿úক্ষ±õþ üÅËû±á ü‚ÂÅ¿äÂî ßÂõþ± ýËûþËå ¿õù 115-õþ ›¶™¦±õ ÛËò •û±ßÂ, ý×ÑËõþ¿æÝ Îß±ï±Ý Îß±ï±Ý ‘ç±ëÂÿ à±ûþ’ î± ýËù!—¼ ÛàòÝ ý×Ké±õþËòé àÅùËù ÎðàËî Âó±Ëõò ö±ø±õþ ‘¿õq¿XÂ’ ü¥¤Ëg ò±ò± ëÂ×ËZá Ý ¿õîÂßÂǼ î±î±õþ™¦±Ëò î±î±õþ ö±ø±õþ ü÷ïÇËò Îü ö±ø± ÎïËß õÅú ö±ø±õþ ›¶ö±õ ¿õî±ëÂÿËòõþ Î䩆± ýËäåÃ, Õ±Ë÷Ç¿òûþ±Ëî ձË÷Ç¿òûþ±ò ö±ø±õþ ¿õq¿X ¿òËûþ õÅ¿XÂæÏõÏËðõþ ðÅ¿}™L±, Õ±õþ Û÷ò Îû æ±÷DZòõþ±, î±õþ±Ý ‘ÎëÂÑ¿ùú’ •ëÂËûþäÂ+ý×Ñ¿ùú—-Ûõþ öÂËûþ æ±÷DZò ö±ø±Ëß ÎðËúõþ üÑ¿õñ±Ëò ¦¤ÏßÔÂî ö±ø± ¿ýËüËõ ìÅ¿ßÂËûþ ¿òËûþËå¼ ÎáËé ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×ËéÂõþ Ûß ßÂîÂDZõÉ¿M õËùËåò, ö±ø±õþ ðÓøí îÂàòý× âËé ûàò ö±ø±õþ õ±ËßÂÉ ¿õËð¿ú •ÂóëÂÿÅò ‘ý×ÑËõþ¿æ’— ús Õß±õþËí ÷Å¿ëÂÿ÷ÅëÂÿ¿ßÂõþ ÷Ëî± ¿åËé±Ëò± ýûþ, õɱÂó±õþé±Ëß ‘Õ±ßÂøÇßÂ’ ÷Ëò ßÂõþ± ýûþ õËùý×¼ æ±÷DZòËðõþ ß±Ëå î± ýËîÂý× Âó±Ëõþ, ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå qñÅ Õ±ßÂøÇß •ÕɱC±ß¿éÂö— õËù òûþ, î± õùËù ¿òËæËðõþ ÛßÂéÅ ü±Ëýõ-ü±Ëýõ ÷Ëò ýûþ õËùý×, Õ±÷õþ± Ûî ¿òõþïÇß ý×ÑËõþ¿æ ús åëÂÿ±ý×¼ Ûé± Õ±õ±õþ ý×ÑËõþ¿æ ò±-æ±ò± Î|±î±Ëðõþ ß±Ëå Îõ¿ú ßÂËõþ ß¿õþ, î±Ëðõþ îÅÂùò±ûþ Õ±÷õþ± ßÂî ëÂ×ÒäÅ ðËõþõþ î± Îõ±ç±Ëò±õþ æòɼ

2

¿ßÂc ü¿÷¿î ¿ò}Âûþ æ±Ëò Îû, Õ±ð±ùËîÂõþ Ýý× ¿òËðÇú ¿òËûþ ¿ßÂåÅ ¿õw±¿™L Ûõþ ÷ËñÉý× å¿ëÂÿËûþ ÂóËëÂÿËå¼ ÕËòËß Ýý× ý×Ké±õþËòËéÂý× ÷™LõÉ ßÂËõþËåò, îÂËõ ¿ß ձ=¿ùß ö±ø± õ± ëÂ×Âóö±ø±õþ ›¶Ëûþ±á Îõî±Ëõþ- Îé¿ù¿öÂúËò äÂùËõ ò±· ¿ßÂÑõ± ›¶Ëûþ±æËòõþ Îক্ষÂËS ÛßÂéÅÂ-Õ±ñéÅ ‘üvɱђ õ± ¿Ãà¿™¦-á±ù±á±ù ›¶Ëûþ±á? Õ±¿÷ ¿ò¿}Âî Îû, Û Õ±ú‚± Õ÷Óùß¼ ò±éÂËßÂ-äÂù¿BäÂËS ä¿õþËSõþ ÷ÅËàõþ ö±ø±õþ õ±™¦õî± õþক্ষ±õþ æòÉ Û üõý× äÂùËõ, û¿ð ò± üÅ¿ò¿ðÇ©† Îক্ষÂËS ÎðËúõþ Îükõþ Îõ±ëÂÇ õ±õþí ßÂËõþ¼ ÕËòÉõþ ö±ø± ¿òËûþ ý±¿üê±A± õ± õÉ/±òÅßÂõþí üõ ü÷ûþ üŏ¿äÂßÂõþ òûþ, ¿ßÂc áËŠ-ò±éÂËßÂ-ëÂ×ÂóòɱËü î± ›¶äÅÂõþ ýËûþËå¼ Øò¿õÑú úî±sÏËî ðÏòõgÅ ¿÷S, ¿á¿õþúäÂf Îâ±ø ì±ß±õþ ö±ø± Ý ä¿õþS ¿òËûþ õþ¿üßÂî± ü±¿æËûþËåò, Õ÷ÔîÂù±ù Ý¿ëÂÿûþ± ¿òËûþ ê±A± ßÂËõþËåò, ›¶ö±îÂßÅÂ÷±õþ îÂÒ±õþ áËŠ Îö±æÂóÅ¿õþ ¿òËûþ¼ Îü&¿ù Õ±÷±Ëðõþ Ûàòß±õþ ¿ä ÕòÅË÷±ðò ßÂõþËî ò± Âó±Ëõþ, ¿ßÂc Îü&¿ù ¿òËûþ Õ±Âó¿Mõþ àÅõ úM ÷±¿é Îòý×¼ õþ¿üßÂî±õþ ùক্ষÂÉ üËõþ ¿áËûþ ÛÃàò õ±™¦õî±õþ ÕËòß ü/î ûÅ¿M Æî¿õþ ýËûþËå, õ±Ñù±ËðËúõþ áŠ-ëÂ×Âóòɱü-ò±éÂßÂ, ¿õËúø ßÂËõþ Îü¿ù÷ Õ±ùðÏËòõþ ò±éÂßÂ&¿ù î±õþý× ôÂËù Ûî æÏõ™L¼ Æüûþð ú±÷üÅù ýß Îî± îÂÒ±õþ ÂóÅËõþ± ß±õÉò±éÂÉ ‘Âó±Ëûþõþ Õ±Ýûþ±æ Âó±Ýûþ± û±ûþ’-Îî äÂ÷Èß±õþ ¿ùËàËåò õþÑÂóÅËõþõþ ëÂ×Âóö±ø±ûþ¼ î±Ëî î±õþ ß±õÉQ ÛîÂéÅÂßÅ ক্ষÅÂKŸ ýûþ¿ò¼

Õ±üù ü÷üɱé± ›¶ï÷î Îõî±Ëõþ-ðÓõþðúÇËò ›¶¿÷î õ±Ñù± ëÂ×Bä±õþËíõþ Ûß¿é ¿õËúø Ûù±ß±ûþ¼ õ±Ñù±Ëðú ›¶¿÷î õ±Ñù±õþ ÎöÂÌË᱿ùß ¿ö¿MöÓ¿÷ òûþ, ôÂËù ÎüÃà±Ëò Õ±=¿ùß ëÂ×Bä±õþËí ›¶¿÷î õ±Ñù± õù± ýËùÝ Îüé± Îð±Ëøõþ ýËõ ò±, ß±õþí Õ±=¿ùß ö±ø±õþ üõ ÷±òÅø ›¶¿÷î õ±Ñù±õþ ¿òàÅÒî ëÂ×Bä±õþí ßÂõþËõò, Û÷òéÂ±Ý ÎßÂëÂ× Õ±ú± ßÂËõþ ò±¼ ¿ßÂc ›¶¿÷î õ±Ñù±ûþ ßÂï± õùËî ¿áËûþ ÕËòËß Îû •Ûà±òß±õþ Ûô Û÷-Ûõþ Îâ±øßÂ-ÎⱿøß±õþ± ¿ßÂÑõ± ¿õ:±ÂóËòõþ ä¿õþSõþ±— Ûß¿é ßÅÂÈ¿üî ¿õßÔÂî ëÂ×Bä±õþËí ßÂï± õËù, ßÂàòÝ ý×ÑËõþ¿æ õ± ßÂàòÝ ¿ý¿jõþ ÕòÅßÂõþËí, ßÂðûÇ ò±éÂßÂÏûþî± Õ±òõ±õþ æòÉ, Îüé±ý× õ±Ñù± ö±ø±õþ ëÂ×Bä±õþËíõþ öÅ¿©†ò±ú ßÂËõþ å±ËëÂÿ¼

¿ZîÂÏûþ ü÷üɱ ýù, ‘¿àäÅ¿ëÂÿ’ õ± ‘õÅ¿ù-¿÷|í’ õ± ý×ÑËõþ¿æ ö±ø±õþ ús ¿ò¿õÇä±Ëõþ Î÷ú±Ëò±õþ¼ ÕïÇ±È ‘õ±Ñ¿ùú’ õù±õþ¼ ›¶ï÷ ü÷üɱ ñW¿òáîÂ, ¿ZîÂÏûþé± úsáî¼ ‘Ý ÎßÂ, Îô±ßÄÂü, Õ±æËßÂõþ ÷Ëî± &ëÂõ±ý× õù¿å, ÎùéÂÄü Îý±Âó ß±ù Õ±õ±õþ ëÂ×ý× ëÂ×ý×ù ¿÷éÂ, ú±ÂóÇ Õɱé Ûý×éÂ-Ý ßvÂ߯ õþ±ý×é· õ±ý× ò±ëÂ× î± ýËù¼’ Ûý× ö±ø± ò±¿ß ձæß±ùß±õþ òîÅÂò ›¶æiœËß ß±Ëå é±òõ±õþ ÛßÂé± ß±ûþð±¼ òîÅÂò ›¶æËiœõþ üË/ Õ±÷±õþÝ ¿ßÂåÅ Îðà±Ëú±ò± äÂËù¼ Õ±÷±õþ äÅÂù ÎÂóËßÂËå, ¿ßÂc î±õþ ÎäÂËûþÝ õëÂÿ ßÂï±, ÷±ï±ûþ ÷™¦ é±ß ÂóËëÂÿËå, ¿ßÂc Õ±¿÷ ÷Ëò ß¿õþ, òîÅÂò ›¶æËiœõþ úîÂßÂõþ± 90 ö±á õ±ã±¿ù Û ö±ø±ûþ ßÂï± õËù ò±¼

Ûý× Õõ±™Lõþ ö¿M Õ±÷±Ëðõþ Îß±ï±ûþ ¿òËûþ ÎáËå, î±õþ ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ¿ðËûþ Û Îùà± Îúø ß¿õþ¼ ¿òËä îÅÂËù ¿ð¿äåà Î÷¿ðòÏÂóÅõþ úýËõþõþ Ûß ‘ÎßÂé±õþ±Ëõþ’õþ Ûß¿é ¿õËûþõþ Îö±æÉ î±¿ùß±, õ±Ñù± ¿ù¿ÂóËî å±Âó±Ëò±; î±õþ ö±ø±é± ÎðàÅò:

õª±ý×é±ù ÎôÂü¿éÂöÂ

Îâ¶üë õ±ý×

ÂóÅ¿©óî± Ûɱ` üîÂÉ¿æÈ

Õò ¿ôÂô¿éÂòï ÎôÂõªnûþ±õþÏ

éÅ ï±ëÂ×ËæKé éÅÂËûþùÄöÂ

ôÂõþ ý×ëÂ×

» üɱù±ë Û` üü

» ¿ôÂú ôªÂ±ý×

» Îõþú÷Ï ÂóËõþ±é±

» Õ±ùÅ éÂ÷ɱËé±

» Λ¡ò õþ±ý×ü

» ›¶ò ÷±ù±ý×

» ÷±éÂò ßÂø±

» ä±é¿ò

» ÎßÂúõþËö±á

» Õ±ý×ü¿S÷

÷ÓËùõþ õ±ò±Ëòý× üõé± ÎðÝûþ± ýù¼ Ûé±Ëß ձÂóò±õþ± ßÂÏ õùËõò, ö±ø±õþ ü÷Ô¿X·

ß¿÷¿éÂõþ üõDZ/Ïí ü±ôÂùÉ ß±÷ò± ß¿õþ¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited