Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ চৈত্র ১৪২১ শনিবার ২৮ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রানাঘাট গণধর্ষণ: সি বি আই তদম্ত ভার না নেওয়ায় বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী ।। গোপালই চক্রী, ডাকাতদের চিনিয়ে এনে ছিল--সব্যসাচী সরকার ।। চিটফান্ড সংস্হার দপ্তরে সি বি আই তল্লাশি ।। আলুর সঙ্কট: রাজ্যের লিখিত জবাব চাইল হাইকোর্ট ।। স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব, ভাঙচুর ১২ বাস, তছনছ অফিসঘর ।। কড়াকড়ি কেন? স্কুলে আগুন পরীক্ষার্থীদের! ।। ফের জমি অর্ডিনান্স আনতে চলেছে সরকার ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬৯০ ফি‘ড ডিপোজিট ।। টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। হোমওয়ার্ক করেনি ভারত--সম্বরণ ব্যানার্জি ।। বাজপেয়ীকে ভারতরত্ন সম্মান প্রদান ।। বেলগাছিয়ায় আজ মিছিলে বিমান বসু
খেলা

অনেক কিছু পেয়েওছি

টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ

আমি একা ফ্যা’র নই: রন্টি

সাউদিকে স্লেজিং, পাল্টা জবাবে উত্তাপ

হোমওয়ার্ক করেনি ভারত

বড় ম্যাচে অভিষেক লাল-হলুদের শুভাশিস, রফিকের

প্রত্যয়ী বাগান

নর্ডির স্পেশাল ডার্বি, হিরো হতে চান না বোয়া

সঞ্জয় কাঁদুনি গাইতে নারাজ, বাগানকে ফেবারিট বললেন এলকো

লারার কথায় উপকৃত ফিঞ্চ

বোর্ডকে ধোনি: সামিদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত নয়

অনভ্যস্ত পরিবেশে কিউইরা

জোরে বোলিংয়ে আস্হা রাখছেন ক্রো

অস্ট্রেলিয়াকে থামাতে হলে বিশেষ কিছু করতে হবে

সানিয়া: অনুষ্কা মেয়ে বলেই দোষ দিতে হবে?

আচরণ নিয়ে অভিযোগ ওয়াকারের

লারার একাদশে ভারতের ৩

পেলের ওষুধপত্র বদলানো দরকার: মারাদোনা

ব্রাজিলের জয়ে গোল নেইমারের

আবার হার

দুটো ভুলে হার

সাউথ ইস্টার্ন রেলের দাবা

ডেম্পো-ভারত এফ সি গোলশূন্য

úäÂÏò æ¿ëÂÿËûþ ñõþËùò, Îß±ý¿ù õùËùò, Îüõþ± ý׿òÑü

¿ú¿õËõþ úɱ˥óò¯ Âó¿õþ¿¦š¿î ý±Ëî Îòý×: Îñ±¿ò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÎE¿üяË÷õþ ðõþæ±ûþ îÂÒ±õþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþ¿åËùò ¦¤ûþÑ úäÂÏò ÎîÂ`ÂÅùß±õþ¯ ¿î¿ò Îý±õ±ËéÇÂõþ ÎE¿üяË÷ ìÅÂßÂËîÂý× õÅËß æ¿ëÂÿËûþ ¿òËùò úäÂÏò¯ Îûò ‘ù±ý×ôÂ-ù±ý×òé±’ Õ±õþÝ ÛßÂéÅ ðÏâDZ¿ûþî ýù¼ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ üy±õò± ¿æý×Ëûþ õþ±ÃàËî ýËù ðõþß±õþ ¿åù Àù‚±õþ ¿õËX Îõ±ò±ü ÂóËûþKéÂ-üý æûþ¼ ¿õõþ±é Îß±ý¿ùõþ ðÅõþ™L ý׿òÑËüõþ ÎüÌæËòÉ î± üyÂõ ýù¼ îÂÒ±õþ 86 õËù 133 õþ±Ëòõþ ý׿òÑüé± Îá±é± ðËùõþ Õ±R¿õ«±üý× õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðù¼ ÛõþßÂ÷ ðÅõþ™L æËûþõþ Âóõþ ëÂ×Èüõ q ýËûþ û±ûþ ö±õþîÂÏûþ ¿ú¿õËõþ¼ äÂùù ðÏâÇ úɱ˥óò ¦§±òݼ Îý±õ±ËéÇ Îô±ò ßÂËõþ ‘Õ±æß±ù’-Ûõþ ý±Ëî Û÷ò îÂïÉ Ûù¼ ÷ɱä Îüõþ± Õ±ËõáëÂÿî Îß±ý¿ùõþ ÕòÅöÓ¿îÂ, ‘ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L Ûé±ý× Õ±÷±õþ Îüõþ± ý׿òÑü¼ Îæî± å±ëÂÿ± ÕòÉ Îß±òÝ õþ±™¦± ¿åù ò±¼ qñÅ î±ý× òûþ Îõ±ò±ü ÂóËûþËKéÂõþ æòÉ ›¶Ëûþ±æò ¿åù 40 Ýö±Ëõþ 321 õþ±ò Îî±ù±¼ ä±Âó ¿åù ›¶äÂG¼ Õ±Ëá ßÂËûþßÂé± ý׿òÑËü ö±ù õþ±ò Âó±ý׿ò¼ Ûý× ÷ɱËä Âó¿õþ¿¦š¿î ÕòÅû±ûþÏ ÎÃàù±õþ Î䩆± ßÂËõþ¿å¼’ ¿üë¿ò ÎïËß ö±õþîÂÏûþ ðËùõþ 27é± õɱá Îý±õ±ËéÇ ÛËü ò± ÎÂóÒÌåËò±ûþ •û¿ðÝ î± ÷/ùõ±õþ ¿õËßÂËù Îý±õ±ËéÇ ¿éÂ÷ Îý±ËéÂËù ÎÂóÒÌåûþ— ¿òËæõþ ÷ɱä 汿üÇ ÂóËõþ ÷/ùõ±õþ ÷±Ëê ò±÷Ëî Âó±Ëõþò¿ò Îß±ý¿ù¼ ðËùõþ ÷ɱËòæ±Ëõþõþ ß±Ëå ¿åù Õ¿î¿õþM 汿üǼ Îüé± ÂóËõþý× ðùËß Îæî±Ëùò¯ Õ¿ñò±ûþß Îñ±¿ò ¿õõþ±ËéÂõþ ‘¿õõþ±éÂ’ ý׿òÑËü Õ¿öÂöÓÂîÂ, ‘Õ±¿÷ Îû ßÂé± Îüõþ± æËûþõþ ü±ক্ষÂÏ ï±ßÂËî ÎÂóËõþ¿å î±õþ ÷ËñÉ Ûý× ÷ɱäÂé± ï±ßÂËõ¼ Îß±ý¿ù Õü±ñ±õþí ý׿òÑü ÎÃàËù Îáù¼ õ±¿ß õɱéÂü÷ɱòõþ±Ý ¿òËæËðõþ Îüõþ±é± ¿ðËûþËå¼ 40 Ýö±Ëõþ 321 õþ±ò îÅÂùËî ýËù qé± ö±ù ýÝûþ± ðõþß±õþ ¿åù¼ úäÂÏò-Îúýõ±á Îüý× ß±æé± ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼ áyÂÏõþ õþ±Ëòõþ á¿î ñËõþ ÎõþËÃà¿åù¼ ÎÃàù±é± Îúø ßÂõþù îí Îß±ý¿ù Ý õþ±ûþò±¼ ðËùõþ ÎÃàù±ûþ Õ±¿÷ á¿õÇî¼’ ðÅðDZ™L æËûþõþ ÂóõþÝ ¿ß ô±ý×ò±Ëù ÎÂóÌÒåËò± û±Ëõ· ö±õþîÂÏûþ ¿ú¿õõþËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ qSõ±Ëõþõþ Õ˦†˜¿ùûþ±-Àù‚± ÷ɱËäÂõþ ÝÂóõþ¼ Àù‚± ý±õþËù îÂËõý× ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ± üyÂõ Îß±ý¿ù-Îñ±¿òËðõþ¼ ¿òÂó±ûþ Õ¿ñò±ûþßÂ, ‘ÛÃàò Âó¿õþ¿¦š¿î ձ÷±Ëðõþ ý±Ëî Îòý×¼ ßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ qSõ±Ëõþõþ ÎÃàù±õþ ôÂù±ôÂËùõþ ¿ðËß¼’ ÎüæòÉ ö±õþîÂÏûþ ðù õÅñõ±õþý× Îý±õ±éÇ ÎïËß ö±ûþ± ¿üë¿ò ýËûþ ¿õªüËõËò ÎÂóÒÌåËõ¼ ÎüÃà±Ëò õËüý× ¿é¿öÂõþ ÂóðDZûþ Îä±Ãà õþ±ÃàËõò Îñ±¿òõþ± qSõ±Ëõþõþ ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ ¿ðËß¼

¿õÂóক্ষ ðËùõþ Õ¿ñò±ûþß ÷±Ëýù± æûþõñÇËòÝ Îß±ý¿ùõþ ðÅõþ™L ý׿òÑËüõþ ›¶úÑü± ßÂËõþ ÎáËùò¼ Âó±ú±Âó±¿ú 汿òËûþ ¿ðËùò, ‘qËî ¿õÂóËক্ষÂõþ ëÂ×ý×ËßÂé îÅÂùËî Âó±¿õþ¿ò¼ ö±õþîÂÏûþ õɱéÂü÷ɱòËðõþ ÝÂóõþ ä±ÂóÝ Æî¿õþ ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ Îõ±ù±õþõþ± åËj ¿åù ò±¼ Ûý× ý±õþ ÎïËß ¿úক্ষ± ¿òËî ýËõ¼ îÂËõý× Î÷ùËõ±ËòÇ âÅËõþ ðÒ±ëÂÿ±Ëî Âó±õþõ¼’ qñÅ ¿òËæõþ õ± ¿õÂóক্ষ ðËùõþ Õ¿ñò±ûþß òûþ, Îß±ý¿ùõþ ý׿òÑËüõþ ›¶úÑü± ßÂËõþ ÎáËùò ¿õËúø:õþ±Ý¼ õþ¿õ ú±¦aÏ õùËùò, ‘ß±æé± ß¿êÂò ¿åù¼ î±ý× ä±ËÂóõþ ÷ÅËÃà ÝõþßÂ÷ ý׿òÑü ÎÃàù±õþ æòÉ Îß±ý¿ùËß ßÔ¿îÂQ ¿ðËîÂý× ýËõ¼ Ýý× ö±õþËîÂõþ üy±õò± ¿æý×Ëûþ õþ±Ãàù¼ Õ±ý× ¿Âó ÛËù õþûþɱù äÂɱËù?±üÇ õ±/±Ëù±Ëõþõþ ýËûþÝ ÛõþßÂ÷ ý׿òÑü ÎÃàËùËå ¿õõþ±é¼’ Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷ 汿òËûþ ÎáËùò, ‘¿õÂóËক্ষÂõþ Îüõþ± Îõ±ù±õþ ÷±¿ù/±Ëß Îûö±Ëõ ü±÷ù±ù, î±ËîÂý× Îõ±ç± ÎáËå ßÂÏ ý׿òÑü ÎÃàùù Îß±ý¿ù¼’ ý×ûþ±ò äÂɱËÂóù õËù ÎáËùò, ‘Îß±ý¿ù ö±õþîÂÏûþ ¿SËßÂËé ö¿õøÉËîÂõþ ü¥óð¼ ÷/ùõ±õþ û± ÎÃàùù î± ÛßÂßÂï±ûþ ÷±ËöÂÇù±ü¼ qñÅ î±ý× òûþ Îá±é± ý׿òÑËüý× ê±`± ÷±ï±ûþ ÎÃàùù, ä±Âó ï±ß± üËNݼ’ Õ±Ëáõþ ßÂËûþßÂé± ÷ɱËäÂõþ îÅÂùò±ûþ ÷/ùõ±õþ úäÂÏò qËî Îõú ö±ù ÎÃàù¿åËùò¼ õɱËé ¿åù Îüý× Âó¿õþ¿äÂî Î÷æ±æ¼ û± ÎðËÃà ü?ûþ ÷?Ëõþß±õþ õËù ÝËêÂò, ‘10 õåõþ Õ±Ëá úäÂÏò ÎûõþßÂ÷ ÎÃàùîÂ, Û¿ðòý× Ýõþ õɱËé Îüý× åj ÎðÃàËî ÎÂóù±÷¼’ îÂËõ Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷ Õ±õ±õþÝ æ±¿òËûþ ¿ðËùò, ‘úäÂÏËòõþ Ûõ±õþ Ûß¿ðËòõþ ¿SËßÂé ÎïËß Õõüõþ ¿òËûþ ÎéÂˈ ÷Ëò±¿òËõú ßÂõþ± ëÂ׿äÂî¼ Ûõþ ôÂËù ö±õþîÂÏûþ ¿òõDZäÂßÂËðõþ ß±æé± üýæ ýËõ¼ ß±õþí õþ±ò ò± ÎÂóËùÝ úäÂÏòËß Ûß¿ðËòõþ ðù ÎïËß õ±ð ÎðËõ ò± ¿òõDZäÂßÂõþ±¼’

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited