Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ রবিবার ১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--সি পি এম ‘শেষ’? ।। বড়লোকের পৌষমাস--দেবারুণ রায়, দিল্লি ।। ছিন্নমূল মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। পুরভোটের আগেই চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত মুকুলের?--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মানুষের খরচ বাড়ল: অসীম ।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত রাজ্যের শিল্পমহলের ।। বাংলাকে আর্থিক প্যাকেজ, পক্ষাম্তরে বুজরুকি: তৃণমূল ।। প্যাকেজ আসলে ‘ভেলকি’: অমিত ।। কমল না কর, চাকুরেদের মাথায় হাত! ।। হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট ।। ডিজেল, পেট্রলের দাম চড়ল ।। বুদ্ধদেব ৭১
খেলা

সপারিষদ পাওয়ার পৌঁছে গেলেন শ্রীনি-র ডেরায়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, বোল্ট ম্যাকালাম ১ উইকেটে জেতালেন

হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট

গেইলের ভিডিও দেখবেন, ক্যারম বলের অপেক্ষায় অশ্বিন

আই লিগের ডার্বিতে খেলার ইচ্ছা বাইচুংয়ের

আমরা কমপ্লিট ইউনিট: ধোনি

পাক ক্রিকেট মৃত্যুমুখে: শোয়েব

কত বড় নেতা, দেখাল ম্যাকালাম

ডি’ভিলিয়ার্স দ্রুততম ২০০ করে ফেলতে পারত

ফেড কাপে ডেম্পোর কাছে হারের বদলা নিতে আজ মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

চনমনে নর্ডিরা, ডেম্পো ম্যাচেও লক্ষ্য ৩

ভারত চ্যাম্পিয়নের মত খেলছে বলছেন গাভাসকাররা

সতর্ক শ্রীলঙ্কা, ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ইংল্যান্ড

মিসবা টানছেন ইমরানের দৃষ্টাম্ত

কথা ‘বন্ধ’! মেসি-এনরিকে সঙঘাত চলছেই

ফাইনালে কর্ণাটক

বিশ্বকাপে যেতে পারছেন না শৌনক দাস

হগ: ফাইনালে উঠবে ভারত- নিউজিল্যান্ড

‘ভারতের সেরা অধিনায়ক ধোনি’

জিতল ম্যান ইউ বার্সিলোনা, রুনির জোড়া গোল

আজ ১৫৫ রান তুললেই ফাইনালে মহারাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, পুনের জয়

úäÂÏò æ¿ëÂÿËûþ ñõþËùò, Îß±ý¿ù õùËùò, Îüõþ± ý׿òÑü

¿ú¿õËõþ úɱ˥óò¯ Âó¿õþ¿¦š¿î ý±Ëî Îòý×: Îñ±¿ò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÎE¿üяË÷õþ ðõþæ±ûþ îÂÒ±õþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþ¿åËùò ¦¤ûþÑ úäÂÏò ÎîÂ`ÂÅùß±õþ¯ ¿î¿ò Îý±õ±ËéÇÂõþ ÎE¿üяË÷ ìÅÂßÂËîÂý× õÅËß æ¿ëÂÿËûþ ¿òËùò úäÂÏò¯ Îûò ‘ù±ý×ôÂ-ù±ý×òé±’ Õ±õþÝ ÛßÂéÅ ðÏâDZ¿ûþî ýù¼ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ üy±õò± ¿æý×Ëûþ õþ±ÃàËî ýËù ðõþß±õþ ¿åù Àù‚±õþ ¿õËX Îõ±ò±ü ÂóËûþKéÂ-üý æûþ¼ ¿õõþ±é Îß±ý¿ùõþ ðÅõþ™L ý׿òÑËüõþ ÎüÌæËòÉ î± üyÂõ ýù¼ îÂÒ±õþ 86 õËù 133 õþ±Ëòõþ ý׿òÑüé± Îá±é± ðËùõþ Õ±R¿õ«±üý× õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðù¼ ÛõþßÂ÷ ðÅõþ™L æËûþõþ Âóõþ ëÂ×Èüõ q ýËûþ û±ûþ ö±õþîÂÏûþ ¿ú¿õËõþ¼ äÂùù ðÏâÇ úɱ˥óò ¦§±òݼ Îý±õ±ËéÇ Îô±ò ßÂËõþ ‘Õ±æß±ù’-Ûõþ ý±Ëî Û÷ò îÂïÉ Ûù¼ ÷ɱä Îüõþ± Õ±ËõáëÂÿî Îß±ý¿ùõþ ÕòÅöÓ¿îÂ, ‘ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L Ûé±ý× Õ±÷±õþ Îüõþ± ý׿òÑü¼ Îæî± å±ëÂÿ± ÕòÉ Îß±òÝ õþ±™¦± ¿åù ò±¼ qñÅ î±ý× òûþ Îõ±ò±ü ÂóËûþËKéÂõþ æòÉ ›¶Ëûþ±æò ¿åù 40 Ýö±Ëõþ 321 õþ±ò Îî±ù±¼ ä±Âó ¿åù ›¶äÂG¼ Õ±Ëá ßÂËûþßÂé± ý׿òÑËü ö±ù õþ±ò Âó±ý׿ò¼ Ûý× ÷ɱËä Âó¿õþ¿¦š¿î ÕòÅû±ûþÏ ÎÃàù±õþ Î䩆± ßÂËõþ¿å¼’ ¿üë¿ò ÎïËß ö±õþîÂÏûþ ðËùõþ 27é± õɱá Îý±õ±ËéÇ ÛËü ò± ÎÂóÒÌåËò±ûþ •û¿ðÝ î± ÷/ùõ±õþ ¿õËßÂËù Îý±õ±ËéÇ ¿éÂ÷ Îý±ËéÂËù ÎÂóÒÌåûþ— ¿òËæõþ ÷ɱä 汿üÇ ÂóËõþ ÷/ùõ±õþ ÷±Ëê ò±÷Ëî Âó±Ëõþò¿ò Îß±ý¿ù¼ ðËùõþ ÷ɱËòæ±Ëõþõþ ß±Ëå ¿åù Õ¿î¿õþM 汿üǼ Îüé± ÂóËõþý× ðùËß Îæî±Ëùò¯ Õ¿ñò±ûþß Îñ±¿ò ¿õõþ±ËéÂõþ ‘¿õõþ±éÂ’ ý׿òÑËü Õ¿öÂöÓÂîÂ, ‘Õ±¿÷ Îû ßÂé± Îüõþ± æËûþõþ ü±ক্ষÂÏ ï±ßÂËî ÎÂóËõþ¿å î±õþ ÷ËñÉ Ûý× ÷ɱäÂé± ï±ßÂËõ¼ Îß±ý¿ù Õü±ñ±õþí ý׿òÑü ÎÃàËù Îáù¼ õ±¿ß õɱéÂü÷ɱòõþ±Ý ¿òËæËðõþ Îüõþ±é± ¿ðËûþËå¼ 40 Ýö±Ëõþ 321 õþ±ò îÅÂùËî ýËù qé± ö±ù ýÝûþ± ðõþß±õþ ¿åù¼ úäÂÏò-Îúýõ±á Îüý× ß±æé± ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼ áyÂÏõþ õþ±Ëòõþ á¿î ñËõþ ÎõþËÃà¿åù¼ ÎÃàù±é± Îúø ßÂõþù îí Îß±ý¿ù Ý õþ±ûþò±¼ ðËùõþ ÎÃàù±ûþ Õ±¿÷ á¿õÇî¼’ ðÅðDZ™L æËûþõþ ÂóõþÝ ¿ß ô±ý×ò±Ëù ÎÂóÌÒåËò± û±Ëõ· ö±õþîÂÏûþ ¿ú¿õõþËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ qSõ±Ëõþõþ Õ˦†˜¿ùûþ±-Àù‚± ÷ɱËäÂõþ ÝÂóõþ¼ Àù‚± ý±õþËù îÂËõý× ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ± üyÂõ Îß±ý¿ù-Îñ±¿òËðõþ¼ ¿òÂó±ûþ Õ¿ñò±ûþßÂ, ‘ÛÃàò Âó¿õþ¿¦š¿î ձ÷±Ëðõþ ý±Ëî Îòý×¼ ßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ qSõ±Ëõþõþ ÎÃàù±õþ ôÂù±ôÂËùõþ ¿ðËß¼’ ÎüæòÉ ö±õþîÂÏûþ ðù õÅñõ±õþý× Îý±õ±éÇ ÎïËß ö±ûþ± ¿üë¿ò ýËûþ ¿õªüËõËò ÎÂóÒÌåËõ¼ ÎüÃà±Ëò õËüý× ¿é¿öÂõþ ÂóðDZûþ Îä±Ãà õþ±ÃàËõò Îñ±¿òõþ± qSõ±Ëõþõþ ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ ¿ðËß¼

¿õÂóক্ষ ðËùõþ Õ¿ñò±ûþß ÷±Ëýù± æûþõñÇËòÝ Îß±ý¿ùõþ ðÅõþ™L ý׿òÑËüõþ ›¶úÑü± ßÂËõþ ÎáËùò¼ Âó±ú±Âó±¿ú 汿òËûþ ¿ðËùò, ‘qËî ¿õÂóËক্ষÂõþ ëÂ×ý×ËßÂé îÅÂùËî Âó±¿õþ¿ò¼ ö±õþîÂÏûþ õɱéÂü÷ɱòËðõþ ÝÂóõþ ä±ÂóÝ Æî¿õþ ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ Îõ±ù±õþõþ± åËj ¿åù ò±¼ Ûý× ý±õþ ÎïËß ¿úক্ষ± ¿òËî ýËõ¼ îÂËõý× Î÷ùËõ±ËòÇ âÅËõþ ðÒ±ëÂÿ±Ëî Âó±õþõ¼’ qñÅ ¿òËæõþ õ± ¿õÂóক্ষ ðËùõþ Õ¿ñò±ûþß òûþ, Îß±ý¿ùõþ ý׿òÑËüõþ ›¶úÑü± ßÂËõþ ÎáËùò ¿õËúø:õþ±Ý¼ õþ¿õ ú±¦aÏ õùËùò, ‘ß±æé± ß¿êÂò ¿åù¼ î±ý× ä±ËÂóõþ ÷ÅËÃà ÝõþßÂ÷ ý׿òÑü ÎÃàù±õþ æòÉ Îß±ý¿ùËß ßÔ¿îÂQ ¿ðËîÂý× ýËõ¼ Ýý× ö±õþËîÂõþ üy±õò± ¿æý×Ëûþ õþ±Ãàù¼ Õ±ý× ¿Âó ÛËù õþûþɱù äÂɱËù?±üÇ õ±/±Ëù±Ëõþõþ ýËûþÝ ÛõþßÂ÷ ý׿òÑü ÎÃàËùËå ¿õõþ±é¼’ Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷ 汿òËûþ ÎáËùò, ‘¿õÂóËক্ষÂõþ Îüõþ± Îõ±ù±õþ ÷±¿ù/±Ëß Îûö±Ëõ ü±÷ù±ù, î±ËîÂý× Îõ±ç± ÎáËå ßÂÏ ý׿òÑü ÎÃàùù Îß±ý¿ù¼’ ý×ûþ±ò äÂɱËÂóù õËù ÎáËùò, ‘Îß±ý¿ù ö±õþîÂÏûþ ¿SËßÂËé ö¿õøÉËîÂõþ ü¥óð¼ ÷/ùõ±õþ û± ÎÃàùù î± ÛßÂßÂï±ûþ ÷±ËöÂÇù±ü¼ qñÅ î±ý× òûþ Îá±é± ý׿òÑËüý× ê±`± ÷±ï±ûþ ÎÃàùù, ä±Âó ï±ß± üËNݼ’ Õ±Ëáõþ ßÂËûþßÂé± ÷ɱËäÂõþ îÅÂùò±ûþ ÷/ùõ±õþ úäÂÏò qËî Îõú ö±ù ÎÃàù¿åËùò¼ õɱËé ¿åù Îüý× Âó¿õþ¿äÂî Î÷æ±æ¼ û± ÎðËÃà ü?ûþ ÷?Ëõþß±õþ õËù ÝËêÂò, ‘10 õåõþ Õ±Ëá úäÂÏò ÎûõþßÂ÷ ÎÃàùîÂ, Û¿ðòý× Ýõþ õɱËé Îüý× åj ÎðÃàËî ÎÂóù±÷¼’ îÂËõ Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷ Õ±õ±õþÝ æ±¿òËûþ ¿ðËùò, ‘úäÂÏËòõþ Ûõ±õþ Ûß¿ðËòõþ ¿SËßÂé ÎïËß Õõüõþ ¿òËûþ ÎéÂˈ ÷Ëò±¿òËõú ßÂõþ± ëÂ׿äÂî¼ Ûõþ ôÂËù ö±õþîÂÏûþ ¿òõDZäÂßÂËðõþ ß±æé± üýæ ýËõ¼ ß±õþí õþ±ò ò± ÎÂóËùÝ úäÂÏòËß Ûß¿ðËòõþ ðù ÎïËß õ±ð ÎðËõ ò± ¿òõDZäÂßÂõþ±¼’

bangla || bharat || editorial || nepathya bhasan || khela || sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited